De herstemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de St... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 23 december 1980 orde 2

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 23 december 1980
Document­datum 23-12-1980
Publicatie­datum 26-01-2016
Nummer 231280 1 2
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 26
Kenmerk 14222, Blz. 315 - 340
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de herstemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal (14222).

©

De Voorzitter: Ik breng in herinnering dat dit wetsontwerp verleden week in stemming is gebracht en dat toen de stemmen hebben gestaakt. Ingevolge artikel 39 van het Reglement van Orde moet nu opnieuw worden gestemd. In-dien vandaag de stemmen andermaal zouden staken, zou het wetsontwerp verworpen zijn.

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

©

De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Een aantal leden van mijn fractie hebben verleden week vóór het wetsontwerp 14222 gestemd. Zij deden dat ondanks het feit dat ook zij grote bezwaren hadden tegen het in de Tweede Kamer aangenomen amendement, waardoor de Voorzitter van de Eerste Kamer niet langer Voorzitter van de Verenigde Vergadering zal zijn, maar meenden gevolg te moeten geven aan het dringend beroep van de Minister om hierin geen aanleiding te zien, het wetsontwerp te verwerpen. Inmiddels is gebleken, dat genoenv de bezwaren toch zo ernstig in deze Kamer leven, dat, zo het wetsontwerp vandaag al mocht worden aangenomen, aanvaarding in tweede lezing weinig waarschijnlijk is. In verband met een vlot verloop van de totale grondwetsherziening komt het ons voor, dat het onder die omstandigheden de voorkeur verdient dat het wetsontwerp thans verworpen wordt, zodat de Minister de mogelijkheid krijgt, op korte termijn een nieuw wetsontwerp bij de Tweede Kamer in te dienen. Om die reden hebben bedoel-de leden van mijn fractie besloten hun stem thans aan het wetsontwerp te onthouden.

Het wetsontwerp wordt met 40 tegen 24 stemmen verworpen. Tegen hebben gestemd de leden: Schlingemann, Andriessen, Tjeerdsma, Von Meijenfeldt, Feij, Kaland, Diepenhorst, Netjes, W. F. de Gaay Fortman, Oudenhoven, Van der Jagt, Ter windt, Heijne Makkreel, Schreurs, Vrouwenvelder, Wiebenga, Van Boven, Christiaanse, Achterstraat, Vonhoff-Luijendijk, G. de Jong, Van der Werf-Terpstra, Van Hulst, Schouten, Van Soest-Jansbeken, Groensmit-van der Kallen, Franssen, Van der Werff, Veen, Van Kuik, Van Hemert tot Dingshof, Van Dalen, Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, F. C. de Jong, Zoutendijk, Meuleman, Steenkamp, Van Tets, De Vries en de Voorzitter.

Voor hebben gestemd de leden: Er-men, d'Ancona, Vogt, Vis, Van de Zandschulp, Vonk-van Kalker, Os-kamp, Umkers, Van Krimpen, Versloot, Vermeer, Schinck, Maaskant, Kolthoff, Van der Meer, Post, Van den Bergh, Zoon, Van Veldhuizen, Mol, Nagel, De Rijk, Steingenga-Kouwe en Uijen.

De Voorzitter: Ik verzoek het college van Senioren nu direct bijeen te komen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.