De stemmingen over negen moties, ingediend in de UCV's van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 26 juni 1984 orde 13

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 26 juni 1984
Document­datum 26-06-1984
Publicatie­datum 26-01-2016
Nummer 260684 2 13
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 65
Kenmerk 18189, 18192, Blz. 5417 - 5632
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over negen moties, ingediend in de UCV's van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie (18189), te weten: -de motie-Scholten/Ubels-Veen over het afzien van fundamentele wijziging van de Wet op de loonvorming (18189, nr. 8); -de motie-De Korte over het achterwege laten van verlaging van het niveau van het nettominimumloon (18189, nr. 9); -de motie-Ubels-Veen over een algemene eigenbijdrageregeling in het kader van de AAW (18189, nr. 10); -de motie-Nypels over maatregelen tot arbeidsduurverkorting bij dreigen-de hoge (jeugd)werkloosheid (18189, nr. 11); -de motie-Groenman over aandacht voor de inkomenspositie van bijzondere bevolkingsgroepen (18189, nr. 12); -de motie-Willems over een beleid, uitgaande van ver gaande inkomensnivellering (18189, nr. 13); -de motie-Buurmeijer over het wettelijk minimumloon en de hieraan gekoppelde uitkeringen (18189, nr. 14); -de motie-Buurmeijer over de inlevering van loon voor arbeidstijdverkorting en koopkrachtverlies (18189, nr. 15); -de motie-Buurmeijer over onverkorte uitvoering van de motie-Buurmeijer c.s. (18192, nr. 6, herdruk) over een eenmalige uitkering voor RWW-jongeren(18189, nr. 16).

©

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat deze moties voldoende worden ondersteund. In stemming komt de motie-Scholten/ Ubels-Veen (18189, nr. 8).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de groep Scholten/Dijkman en van de fracties van D'66, de EVP en de PSP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-De Korte (18189, nr. 9).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Ubels-Veen (18189, nr. 10).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Nypels (18189, nr. 11).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, de PPR, de PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Instemming komt de motie-Groenman (18189, nr. 12).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Willems (18189, nr. 13).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PSP, de PPR, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 14).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 15).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de CPN, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 16).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. Ik stel voor, de stukken onder nr. 18189 voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.