De stemmingen over het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voo... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 27 november 1979 orde 5

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 27 november 1979
Document­datum 27-11-1979
Publicatie­datum 26-01-2016
Nummer 271179 2 5
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 59
Kenmerk 15706, Blz. 1527 - 1709
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) (15706); de motie-Hermsen c.s. over uitkeringen aan in gezinshuishoudingen werkzame ongehuwden bij arbeidsongeschiktheid(15706, nr. 16); de motie-Salomons c.s. over het onder de AAW brengen van gemeenteraadsleden en statenleden (15706, nr. 17); de motie-Jansen c.s. over het al dan niet toepassen van artikel 6, lid 3, voor groepen arbeidsongeschikten (15706, nr. 18). De Voorzitter: Mevrouw Salomons heeft mij gevraagd, de beraadslaging te heropenen. Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen. Daartoe wordt besloten. D Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Na de toezegging van de Staatssecretaris van Sociale Zaken, dat de leden van de provinciale staten en de gemeenteraden onder de AAW zullen vallen, wil ik mijn motie die nierop betrekking heeft (15706, nr. 17) in-trekken.

De Voorzitter: Aangezien de motie-Salomons c.s. (15706, nr. 17) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt wetsontwerp nr. 15706. De aanhef van artikel I en de onderdelen At/m F worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-Salomons c.s. (stuk nr. 12,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan dat als gevolg van de verwerping van dit amendement ook de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen. De onderdelen H t/m Q worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 15,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, de PPR, de CPN, de PSP en DS'70 vóór dit amendement hebben gestem d. Ik neem aan dat als gevolg van de verwerping van dit amendement ook het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen. De onderdelen S t/m BB worden zonder stemming aangenomen. Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. De overige onderdelen worden zonder stemming aangenomen.

Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de PPR zal aantekening worden verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetsontwerp te hebben gestemd.

De motie-Hermsen c.s. (15706, nr. 16) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd. De motie-Jansen c.s. (15706, nr. 18) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR, de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over de onderwerpen, waarover zojuist is gestemd. D Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie had geen behoefte aan de motie-Hermsen na de zeer uitdrukkelijke toezegging van de Staatssecretaris dat hij voor de schrijnende gevallen waarvoor wij ook een regeling wilden hebben -ouderen mensen die gedwongen zijn geweest om te zorgen voor gezinnen van verwanten -een regeling wenste te maken. Daarom hebben wij gestemd tegen de motie-Hermsen, waarin een veel verdergaande algemene regeling werd bepleit. D De heer Nypels (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben gestemd tegen de motie-Salomons, ondanks het feit dat wij het uitgangspunt van de motie ondersteunen. Het uitgangspunt is dat moet worden gestreefd naar het verkrijgen van zelfstandig recht op AAW, hetgeen inhoudt dat er geen beknottingen moeten plaatsvinden via andere sociale verzekeringswetten. Wij zijn ervan uitgegaan dat het gewenst is om de kwestie van de korting als zodanig te bezien, als de gelijke rechten van mannen en vrouwen in de sociale verzekeringswetten in het algemeenook die met betrekking tot de AOW -aan de orde zijn. Wanneer men zou komen tot invoering van gelijke rechten, met name bij de AOW, is het zeer waarschijnlijk dat de in het amendement bedoelde gehuwde vrouw geen uitkering zou kunnen verkrijgen. Het is dan minder juist om via dit amendement eerst een bepaald recht toe te kennen dat later wellicht weer moet worden afgeschaft. Op grond daarvan willen wij het probleem van de korting liever bezien als straks de gelijke rechten van mannen en vrouwen in de sociale verzekeringen in het algemeen aan de ordezijn. D De heer Jansen (PPR): Mijnheer de Voorzitter! Het wetsontwerp beoogt het meer gelijk berechtigen van mannen en vrouwen en een verzelfstandiging van de positie van de vrouw te bereiken. Voor deze twee zaken hebben wij ons altijd ingespannen en dat zullen wij ook blijven doen. Niettemin hebben wij gemeend, onze stem aan het wetsontwerp te moeten onthouden. In de eerste plaats deden wij dit, omdat de Regering meent, deze gelijkberechtiging van man en vrouw en verzelfstandiging van de vrouw te moeten bereiken met een wetsontwerp dat een ombuiging teweeg brengt in het stelsel, waarbij een wet, die gerekend kan worden tot de volksverzekeringen, wordt omgezet in een wet die gaat in de richting van een in-komstendervingswet. Op grond van onze visie op de solidariteit in de samenleving vinden wij dat een verkeer-de gang van zaken. Wij hebben daar zoveel bezwaar tegen dat wij ertegen hebben gestemd, ondanks het weinige goede dat in dit wetsontwerp verborgen was. Bovendien vrezen wij dat de feitelijke uitwerking van het wetsontwerp niet zal overeenstemmen met de bedoelingen die men ermee heeft.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.