34389 NL - wetsvoorstel
Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2016 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het stelsel van bestuursrechtspraak te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken door het aanbrengen van een verdere scheiding tussen de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en door overheveling van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep naar de gewone rechterlijke macht en de rechtsmacht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 21 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343891
Koninklijke boodschap
 
2 21 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 21 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST343892N1
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 21 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 21 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST343893
Memorie van toelichting
 
2 21 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.