Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Financiën voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Peuro” - Burgerinitiatief "Peuro” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Financiën voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Peuro” - Burgerinitiatief "Peuro”

1.

Tekst

34 387 Burgerinitiatief «Peuro»

Nr.1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2016

Hierbij brengt de vaste commissie voor Financiën verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Peuro» (hierna: het burgerinitiatief).

Het burgerinitiatief is op 2 juni 2015 door de initiatiefnemers aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. In het burgerinitiatief verzoeken de indieners aan de Kamer om een parlementaire enquête over de invoering van de euro en lichten zij dit nader toe in het burgerinitiatief.

Op 1 oktober 2015 heeft de Tweede Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven1 besloten het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren en het in handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën met de kanttekening dat de initiatiefnemers, zoals te doen gebruikelijk, in de gelegenheid zullen worden gesteld om het burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten en het daarheen te leiden dat de Kamer een standpunt over het initiatief zal innemen.

De commissie Financiën heeft vervolgens het burgerinitiatief als volgt behandeld:

 • − Er is een openbaar gesprek georganiseerd met een delegatie van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief op 19 november 2015. Van het dit gesprek is geen stenografisch verslag gemaakt.
 • − Na het gesprek is in de procedurevergadering van 16 december 2015 over de verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief gesproken. De volgende besluiten zijn door de commissie genomen:
   • • 
    met de bespreking van het burgerinitiatief tijdens het gesprek op 19 november 2015 is de behandeling in de commissie afgerond;
   • • 
    de commissie brengt aan de Tweede Kamer verslag uit over haar behandeling van het burgerinitiatief;
   • • 
    de commissie meldt het burgerinitiatief aan voor behandeling in een debat in de Tweede Kamer;
   • • 
    de initiatiefnemers van het burgerinitiatief worden geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat;
   • • 
    de commissie verzoekt de Minister van Financiën om voorafgaand aan het plenaire debat een kabinetsreactie op het burgerinitiatief en de door de initiatiefnemers toegezonden vraagpunten na afloop van het openbare gesprek aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Naar aanleiding van bovengenoemde behandeling en besluitvorming stelt de commissie Financiën voor om het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna over eventuele moties kan worden gestemd. De commissie verzoekt de Voorzitter het plenaire debat niet eerder te plannen dan enkele weken na ontvangst van de aan de Minister van Financiën gevraagde kabinetsreactie.

De voorzitter van de commissie, Duisenberg

De waarnemend griffier van de commissie, Van den Eeden

Noot 1

Kamerstuk 34 307, nr. 4.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.