De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte werkloze werknemers van wie het recht op... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 9

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986
Document­datum 29-04-1986
Publicatie­datum 14-01-2016
Nummer 290486 2 9
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 55
Kenmerk 19260, Blz. 1 - 55
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA)
De Voorzitter
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA)
De Voorzitter
Mevrouw Ter Veld (PvdA)
De Voorzitter
Staatssecretaris De Graaf
De heer Linschoten (VVD)

Aan de orde is de voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verlening van toesla gen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheids voorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Toeslagenwet) (19257).

De beraadslaging over artikel 2 en de daarop voorgestelde amendementen en over het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 34) tot invoeging van een artikel 2a wordt hervat.

©

J. (Jeltje) van NieuwenhovenMevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): Voorzitter! Hierop is geen toelichting meer nodig, want het is volop in discussie geweest met de gewijzigde tekst, zoals die nu ook eindelijk op het amendement voorkomt.

De beraadslaging wordt gesloten.

©

De Voorzitter: Er is nog een nota van wijziging binnengekomen op artikel 18. Ik constateer, dat de commissie daarvan nota neemt. Ik heb de indruk dat artikel 9 inmiddels geen nadere bespreking meer vergt.

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): In de praktijk zal blijken of dat ook werkelijk zo is.

De Voorzitter: Dat geldt voor tal van zaken. Ik sluit de beraadslaging over dit artikel.

Beraadslaging over de beweegreden, waarop zijn voorgesteld twee amendementen Van Nieuwenhoven c.s. (stukken nrs. 16 en 17).

©

J. (Jeltje) van NieuwenhovenMevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): Deze amendementen vormen een logische uitwerking van onze stelling dat wij voor de instandhouding van de minimumdagloonbescherming zijn. Daarvoor hebben wij de toevoeging in de considerans niet nodig. Om consequent te zijn hebben wij ook een amendement daarop ingediend.

De beraadslaging wordt gesloten.

©

De Voorzitter: Nu ligt nog slechts ter afdoening de NWW en de artikelsgewijze behandeling van de Invoeringswet. Op beide ontbreken nog enkele stukken, die nog niet van de griffie en de reproduktie-afdeling zijn gearriveerd.

©

E. (Elske) ter VeldMevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! Misschien kunnen wij dan nog even horen welke stukken wij nog missen. Ik heb een verheugende mededeling. Bij de nieuwe werkloosheidswet heb ik mijn amendementen niet mooier kunnen krijgen dan de voorstellen van de staatssecretaris. Nu ben ik ervan overtuigd dat zijn tekst niet rond loopt, maar ik heb geen zin een amendement in te dienen dat evenmin rond loopt, want ik wil niet even slecht zijn. Ik trek straks dan ook twee amendementen in.

©

De Voorzitter: Ik wil het advies van de voorzitter van de commissie, van de staatssecretaris en van eventuele leden hebben over hoe lang wij nu moeten schorsen. Het is tien voor zes. Wij zouden nu met vrucht de avondpauze kunnen hebben. Ik weet dat daar allerwegen belangstelling voor bestaat.

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale zekerheid

©

L. (Louw) de GraafStaatssecretaris De Graaf: Voorzitter, wat mij betreft beginnen wij nu met de artikelsgewijze behandeling van de Invoeringswet, gelet op de assistentie die ik nu aan mijn rechterzijde heb en op het feit dat de nota van wijziging zojuist is rondgedeeld.

De Voorzitter: Ik meen dat de leden enkele minuten moet worden gegeven om kennis te nemen van deze nota van wijziging.

©

R.L.O. (Robin)  LinschotenDe heer Linschoten (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij het best voor, nu voor de avondpauze de vergadering te schorsen. Na die pauze kunnen alle papieren op de juiste volgorde zijn gebracht en kunnen wij aan één stuk doorvergaderen. Het vergaderritme behoeft dan niet meer te worden onderbroken.

De Voorzitter: Ik constateer, dat men zich met deze werkwijze kan verenigen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.