De stemming over het wetsvoorstel De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen) - Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 25 oktober 1994 orde 2

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 25 oktober 1994
Document­datum 25-10-1994
Publicatie­datum 18-12-2015
Nummer 251094 1 2
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 6
Kenmerk 23141, Blz. 71 - 76
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming over: -het wetsvoorstel De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen) (23141).

(Zie vergadering van 11 oktober 1994.)

©

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

©

De heer Van der Meulen (CDA): Voorzitter! Het zou mij een groot genoegen zijn geweest, namens de CDA-fractie de verklaring te kunnen afleggen dat de brief van de staatssecretaris van 14 oktober voldoende helderheid en zekerheid had gegeven omtrent het standpunt van onze fractie. Helaas is dat niet het geval. Ons standpunt is genoegzaam bekend. Reeds eerder is betoogd dat wij pleiten voor een overdracht van de werknemersverzekeringen. Wij vinden dat in het kader van de gespreide verantwoordelijkheid werknemers en werkgevers een dominante rol moeten spelen. Elke inbreuk daarop moet door ons worden afgewezen. De uitvoering van deze werknemersverzekeringen door regionale organen moet dus ook worden afgewezen. Voor de zomervakantie hadden wij nog een medestander. Die is ons inmiddels helaas ontvallen. In het slot van ons betoog in eerste termijn hebben wij drie belangrijke speerpunten uit het wetsvoorstel genoemd, te weten: -geïntegreerde gevalsbehandeling; -onafhankelijk toezicht; -betere kostenbeheersing. Wij hebben de staatssecretaris verzocht om het vierde punt, de werkzaamheden van het TICA en vooral de functie van de onafhankelijk opererende voorzitter, gericht op een proces van bedrijfstakgewijze, van sectorale naar regionale uitvoering, naar de achtergrond te schuiven. Naar onze mening is dat in de brief niet gebeurd. Er is wel enige tijdwinst, maar van een naar de achtergrond schuiven is geen sprake. Integendeel, in de brief wordt duidelijk gesteld dat het kabinet een nader standpunt zal innemen over de toekomstige uitvoeringsorganisatie, onder meer over de wijze waarop aan de beoogde regionalisering vorm zal worden gegeven. Het veranderingsproces is hiermee niet van de baan en evenmin naar de achtergrond geschoven. Het blijft overeind. Verbaasd waren wij voorts over de zinsnede dat blijkbaar alleen maar overeenstemming nodig is met de Tweede Kamer. Voor ons blijft het principiële uitgangspunt het zwaarst wegen. Onder erkenning dat er veel goede elementen in dit wetsvoorstel zitten, zullen wij onze stem er niet aan kunnen geven. Wij kunnen hier niet mee in zee. Ik constateer dat met pijn in het hart. Wat voor ons het zwaarst is, moet voor ons het zwaarst wegen.

©

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA): Voorzitter! Ik kan kort zijn. Wij zijn tevreden met de toezeggingen in de brief, hoewel wij blijven vinden dat de gang van dit wetsvoorstel niet de schoonheidsprijs verdient. Zoiets is nadrukkelijk niet voor herhaling vatbaar. Wij zijn zeer tevreden met de volgorde die in de brief wordt aangegeven. Er komt eerst een standpunt van het kabinet over de inhoud van het begrip "regionalisering". Daarna zal overleg met de Tweede Kamer plaatsvinden. Anders dan de heer Van der Meulen hechten wij zeer aan het politieke primaat van de overzijde. Wij zullen in deze Kamer ongetwijfeld een volledige herkansing krijgen wanneer de in het regeerakkoord aangekondigde geheel nieuwe constellatie in wetgeving wordt vertaald. Mijn fractie zal dus voor dit wetsvoorstel stemmen.

©

De heer Veling (GPV): Mijnheer de voorzitter! Ik leg een stemverklaring af mede namens de fracties van de SGP en de RPF. Zoals wij al in tweede termijn meldden, zijn onze fracties niet geiukkig met het wetgevingsproces inzake de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen, en ook niet met het voorliggende wetsvoorstel. Per saldo zagen wij echter toch reden voor steun, omdat noodzakelijke ontwikkelingen die gaande zijn wetswijziging urgent maken. De brief die de staatssecretaris aan de Eerste Kamer heeft gestuurd, maakt het ons gemakkelijker om voor het wetsvoorstel te stemmen. Wij zijn blij met de toezegging van een integraie standpuntbepaling over de toekomstige uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen. Deze zal de kwaliteit van de herstructurering kunnen bevorderen. Wij juichen ook toe dat de staatssecretaris de dubbelzinnige bepaling over de regionaliseringstaak van de voorzitter van het TICA vooralsnog niet in werking wil laten treden. Gegeven het feit dat de regering momenteel niet duidelijk maakt welke richting zij met de beoogde regionalisering kiest, is het van tweeën één. Of artikel 31, derde lid, krijgt vooralsnog geen echte inhoud, zodat de inwerkingtreding best kan worden uitgesteld, of de bepaling krijgt wél consequenties in een soort eentweetje tussen bewindsman en TICA-voorzitter, en dan behoort de inwerkingtreding zeker te worden uitgesteld. Onze fracties steunen het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Sluiting 13.42 uur

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.