De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 08 februari 1994 orde 4

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 08 februari 1994
Document­datum 08-02-1994
Publicatie­datum 18-12-2015
Nummer 080294 2 4
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 54
Kenmerk 23141, Blz. 3687 - 3740
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (23141).

(Zie vergadering van 2 februari 1994.)

De artikelen 1 t/m 30 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Brouwer c.s. (stuk nr. 14).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de RPF en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 15), voorzitter wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 32 t/m 117 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16,1).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 117a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid van artikel 117a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 117a wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 118 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Brouwer trekt haar motie over de verdeling van taken van de SVR (22730, nr. 18) in.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.