Amendement Van der Staaij/Bisschop dat regelt dat voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Amendement Van der Staaij/Bisschop dat regelt dat voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

1.

Tekst

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BISSCHOP

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, wordt in artikel 6:2:12, eerste lid, na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • da. onvoldoende kan worden ingestaan voor de veiligheid van de samenleving dan wel verstoring van de openbare orde dreigt;.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat het in bijzondere gevallen mogelijk moet zijn dat voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde.

Van der Staaij Bisschop


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.