Aandacht voor Schiphol, de Rotterdamse Haven & de Kornwerderzandsluis

Met dank overgenomen van B.G. (Betty) de Boer i, gepubliceerd op woensdag 25 november 2015, 2:53.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden alle projecten op ruimtelijk gebied van het Rijk, provincies en gemeenten beschreven. Hierin staat bijvoorbeeld de voortgang en stand van zaken beschreven van de aanleg van bepaalde wegen. De VVD heeft tijdens het MIRT-notaoverleg op 29 november aandacht gevraagd voor het ruimtegebrek op de mainport Schiphol, de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven en voor een bredere sluis bij Kornwerderzand.

Mainport Schiphol

Met 55 miljoen passagiers en 1,6 miljoen ton aan vracht per jaar neemt ook de druk op de stationsvoorzieningen van luchthaven Schiphol toe. De luchthaven staat in de top 5 van drukste luchthavens van Europa. Deze groei is goed voor onze economie en werkgelegenheid, maar drukt aantoonbaar op de stations en sporen onder de luchthaven. Om de toename van reizigersstromen veilig te kunnen verwerken zijn de door het kabinet voorgestelde lapmiddelen niet voldoende. De VVD ziet graag dat er structurele maatregelen worden genomen om de capaciteit van station Schiphol substantieel te vergroten, heeft de staatssecretaris gevraagd hier prioriteit aan te geven en te zoeken naar financiële ruimte.

Haven van Rotterdam

Jaarlijks bezoeken 30 duizend zeeschepen en 110 duizend binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Met een jaarlijkse overslag van 450 ton heeft Rotterdam de grootste haven van Europa. Goede bereikbaarheid is daarvoor onmisbaar. Een noordelijke aftakking (Noordtak) van de Betuwe blijft bij toename van het goederenvervoer is een langgekoesterde wens van de VVD. Daarvoor hebben we hebben gevraagd om de omvang van goederenstromen eerder dan 2017 te evalueren. Een goede spoorse aan -en afvoer van goederen is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de haven. Hierbij moet worden gekeken naar multimodale op -en overslagpunten op de route naar Duitsland, waaronder Valburg. Ook de aanleg van het Theemswegtracé met een nieuwe Callandbrug helpt de Betuweroute optimaal te benutten. De financiering van dit nieuwe tracé is nagenoeg rond. Nu betalen de EU, het Rijk en het Havenbedrijf mee aan de ontwikkeling. Ook de gemeente Rotterdam zou hier als aandeelhouder iets kunnen betekenen.

Sluis bij Kornwerderzand

Met grote ambities maakte het nieuwe provinciebestuur van Friesland bekend om in te zetten op een brede sluis bij Kornwerderzand die havens aan het IJsselmeer meer kansen biedt voor bouw en onderhoud van schepen. In de kabinetsdoelstelling om meer goederen van de weg, over water en spoor te vervoeren juicht de VVD een bredere sluis ter versterking van de economie uiteraard toe. Met de komst van een grotere sluis kunnen grotere schepen passeren. Dit heeft weer een positief effect op de economische ontwikkeling van ondernemingen rondom het IJsselmeer. Zo biedt een grotere sluis bijvoorbeeld kansen voor scheepswerven die hierdoor grotere schepen kunnen bouwen. De VVD vindt dat de regierol van de provincie in de zoektocht naar innovatieve financieringsmogelijkheden ondersteund zou moeten worden door het rijk. Hierbij valt te denken aan het Europese Junckerfonds in combinatie met financiering door de Europese Investeringsbank (EIB). Andere financieringsmogelijkheden zouden via het Waddenfonds, of een hernieuwde Europese subsidieaanvraag via de zogenaamde TEN-T gelden uitkomst kunnen bieden.

Aan veiligheid op het spoor mag niet getornd worden en moet absolute prioriteit gegeven worden. Daarvoor heeft het kabinet 200 miljoen euro uitgetrokken. De VVD vindt het van groot belang dat er haast wordt gemaakt met de uitvoering van het programma voor de aanpak van onbeveiligde en onveilige overwegen, zoals de Binderendreef in Deurne en de Vierpaardjesovergang in Venlo.