Algemeen Overleg telecommunicatie met minister Kamp 18 november 2015

Met dank overgenomen van B.Ch. (Bart) de Liefde i, gepubliceerd op donderdag 19 november 2015, 3:30.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Bart de Liefde

Alleen het gesproken woord geldt.

Voorzitter,

Verlengen radiofrequenties

Voor het zomerreces (2 juli) heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd is in te zetten op het verlengen van radiofrequenties en niet te gaan veilen. Kan de minister bevestigen dat Staatssecretaris Dekker snel komt met een ministeriele regeling waarin de verruiming van de eigendomsbeperkingen vastgelegd wordt? Wanneer wordt deze regeling precies gepubliceerd? Mijn fractie hecht eraan dat de besluitvorming tijdig plaatsvindt zodat de Kamer nog voor het kerstreces in de gelegenheid hier over te spreken met de minister. Kan de minister toezeggen dat in de eerste week van december de definitieve duidelijkheid over de verruiming van de eigendomsbeperkingen er is?

Wat betreft het verlengen of veilen van de radiofrequenties leeft bij mijn fractie door zijn brief van 13 november enige onduidelijkheid. Wil de minister het verlengen van de radiofrequenties nou wel of niet afhankelijk maken van onderwerpen die in de brief genoemd worden? Bijvoorbeeld de input van de niet-landelijke commerciële radiozenders (6%) bij de digitalisering? Het lijkt mij dat als de sector constructief meedoet het veilen slechts een theoretische mogelijkheid is, die zich dan ook niet zal voordoen. Kan de minister bevestigen dat de radiofrequenties worden verlengd, en niet mogelijkerwijs, wellicht, ergens in de toekomst, misschien, het valt niet uit te sluiten toch worden geveild? Duidelijkheid en rust is in deze fase van het verlengingsproces van groot belang.

Agentschap Telecom

Voorzitter,

Een ander hardnekkig en aanhoudend probleem waarover mijn fractie klachten ontvangt is de moeizame relatie tussen marktpartijen en het Agentschap Telecom. Zoals mijn fractie het ziet regelt het AT in opdracht van de minister het meest efficiënte frequentiegebruik in de ether.

Hoe zit dit? De Kamer heeft hier in 2011 en 2012 moties van de leden Van Bemmel en Schaart unaniem aangenomen. De boodschap was helder: het AT moet in de mee-werk-stand, niet de tegenwerk-stand. Er is een gedragslijn netwerkverbeteringen tot stand gekomen, en enige tijd was er verbetering in de relatie tussen AT en omroepen en operators. Recentelijk heeft het AT eenzijdig besloten de gedragslijn netwerkverbeteringen terzijde te schuiven. En wellicht niet geheel toevallig stapelen de klachten over de stugheid en on-transparante, inflexibele werkwijze van het AT weer op. Ik vraag de minister dit helaas terugkerende hardnekkige probleem grondig aan te pakken.

Het AT is er om het meest efficiënte frequentiegebruik te faciliteren, wij zien daarom graag samenwerking in plaats van tegenwerking en inflexibiliteit.

Een illustratief voorbeeld daarvan zijn de helikopter-metingen die het AT uitvoert om te controleren of vergunninghouders zich houden aan het uitzenden binnen de afgesproken antennediagrammen. Het AT weigert inzicht te geven in de gebruikte meet- en verwerkingsmethodiek. De bron-data is pas na jaren beschikbaar gesteld aan de markt. Het dreigement om te gaan handhaven op basis van de metingen uit 2012 laat het AT pas begin 2015 vallen, en stelt nu dat er in 2016 nieuwe metingen uitgevoerd zullen gaan worden. Een dossier dat de schoonheidsprijs niet verdiend. Wel hangt er een hoog prijskaartje aan dit ogenschijnlijk parade-paardje van het AT. Volgens onze berekeningen heeft het uitvoeren van helikoptermetingen rond de 1 miljoen euro gekost. En de metingen zijn uitgevoerd terwijl er nul klachten waren tussen omroepen onderling, en nul klachten van luisteraars. Waarom heeft het AT hier zoveel tijd en energie ingestopt vraag je je af?

Is de minister bereidt het AT grondig door te lichten?

Verhandelbaarheid frequentie

Tot slot. De minister wil de verhandelbaarheid van frequenties verbeteren. Goed nieuws wat de VVD-fractie betreft. Maar hoe gaat hij voorkomen dat er gespeculeerd gaat worden met de schaarse ruimte op het spectrum? Kan de minister de Kamer tijdig informeren en betrekken bij het beleid voor de verhandelbaarheid van frequenties?