Nederland verdient veilig, punctueel en internationaal treinvervoer

Met dank overgenomen van B.G. (Betty) de Boer i, gepubliceerd op donderdag 19 november 2015, 3:16.

Nederland heeft het drukst bereden spoornet van alle landen in Europa. Op 7030 kilometer spoor leggen reizigers iedere dag 1,1 miljoen treinreizen af over totaal 145 miljoen kilometer in 2014. Alle goederen legden met elkaar 10 miljoen kilometers af. Die logistieke bewegingen vragen om een goede afstemming tussen spoorbeheerder en spoorvervoerders. In het belang van de punctualiteit van het treinvervoer, in het belang van de veiligheid.

Veiligheid op het spoor

Iedere reiziger moet veilig over het spoor van A naar B kunnen. Hufterig gedrag en geweld tegen medereizigers en treinpersoneel tolereren we niet. De VVD is blij met de maatregelen die het kabinet aankondigt: extra camera’s, meer samenwerking met de politie, maar ook het door de VVD voorgestelde stationsverbod. Dit nieuwe instrument maakt het mogelijk om notoire overlastgevers te weigeren op stations. Zwartrijden mag niet lonen en de VVD is dan ook blij dat met de uitvoering van de motie De Boer/Hoogland de boetes hierop worden verhoogd van € 35,- naar € 70,-.

Rondje om de kerk

Technisch ongemak leidt nogal eens tot vertraging op het spoor. Dit is vervelend, maar kan niet altijd voorkomen worden. Het is dan belangrijk dat de NS, of andere vervoerders snel kunnen schakelen zodat de reiziger snel zijn weg kan vervolgen. De huidige dienstregeling staat dit in de weg, omdat treinpersoneel uitgewaaierd over het land wordt ingezet. De VVD wil dat dit met het zogenaamde 'rondje-om-de-kerk’ wordt aangepakt, zodat personeel op vaste trajecten gaat rijden. Bij storingen kan dan sneller weer worden opgestart. In april heeft de Tweede Kamer een VVD-motie hierover aangenomen.

Internationale spoorverbindingen

Na jaren crisis zien we eindelijk weer een aantrekkende economie. Het geld wordt niet alleen in de Randstad, maar in Europees verband ook in de regio’s verdiend. De regio Heerlen-Aken is een goed voorbeeld van een gebied met een Euregionale arbeidsmarkt. De VVD wil een versterking van deze internationale aansluitingen op het spoor en stelt een verdubbeling van de spoorverbinding Heerlen-Aken voor. Ook vraagt de VVD inzet van de staatssecretaris om een stuurgroep in het leven te roepen voor elektrificatie van de spoorlijn Groningen-Bremen.

Spoorgoederenvervoer

Niet de overheid, maar ondernemers bepalen op welke manier zij hun goederen willen vervoeren: over de weg, het water, of het spoor. De spoorgoederenvervoerders maken moeilijke jaren door. We willen de Betuwelijn tot een succes maken en daarvoor moeten we spoorgoederenvervoerders waar mogelijk helpen. De VVD hoort graag van de staatssecretaris of de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgelegde verhoging van de gebruiksvergoeding geleidelijk kan worden ingevoerd, zodat vervoerders weten waar ze aan toe zijn.

Helaas brengt het spoorgoederenvervoer ook overlast met zich mee. In een petitie spraken spooromwonenden uit Eindhoven zich afgelopen week uit over deze overlast. Ook in Oost-Nederland werkt het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) al jaren aan vermindering van overlast. We hebben een zorgplicht voor deze mensen en de VVD hoort graag van de staatssecretaris hoe het staat met het ooit toegezegde maatregelenpakket.