Amendement Potters over epilepsie-hulphonden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 oktober 2020
kalender

Amendement Potters over epilepsie-hulphonden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

1.

Tekst

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID POTTERS

Ontvangen 4 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Mensen moeten optimale zorg kunnen krijgen wanneer en waar zij dat nodig hebben. Juist nu mensen langer thuis blijven wonen. Een epilepsie-hulphond kan mensen - evenals blindengeleide- en ADL-honden - ondersteunen in het dagelijks leven. De epilepsie-hulphond is getraind om te waarschuwen en te helpen voor, tijdens en na een aanval. Ook biedt de hulphond veiligheid en een verminderde afhankelijkheid van anderen. Daardoor kunnen mensen langer, in een veilige omgeving, thuis blijven wonen en blijvend participeren in de samenleving.

Dit amendement voorziet in een driejarige stimuleringssubsidie. Middels dit amendement wordt een begin gemaakt door voor het begrotingsjaar 2016 middelen beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling van de indiener hiervoor ook in 2017 en 2018 eenzelfde budget beschikbaar te maken; in lijn met de begrotingssystematiek ziet dit amendement echter enkel op het begrotingsjaar 2016.

Als randvoorwaarde voor de subsidieontvanger wordt gesteld dat zij onafhankelijk onderzoek dient te doen naar de bewezen effectiviteit van de inzet van de epilepsie-hulphond. Om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringssubsidie in het jaar 2018 dienen de eerste resultaten in 2017 beschikbaar te zijn. De onderzoeksresultaten vormen het uitgangspunt van de herbeoordeling van de stimuleringssubsidie voor het jaar 2018.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 4.

Potters


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.