Motie Van Meenen c.s. over realisering van de kernelementen van het leerrecht - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

Motie Van Meenen c.s. over realisering van de kernelementen van het leerrecht - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

1.

Tekst

2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

 

34 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 47

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 en het rapport van de Kinderombudsman «Van leerplicht naar leerrecht» vragen om meer aandacht voor de positie van onderwijsvragers in het onderwijsbeleid en -recht;

constaterende dat het recht op onderwijs in internationale verdragen is verankerd;

constaterende dat vanwege de bekostiging van onderwijsinstellingen de sturing in beleid en wetgeving niet is gericht op onderwijsvragers, maar overwegend uitgaat naar aanbieders;

overwegende dat daardoor een toenemende spanning optreedt met ambities in het onderwijsbeleid om tegemoet te komen aan het leerrecht van leerlingen, zoals bij passend onderwijs, de oplossing voor daling van leerlingenaantallen en het streven naar individueel maatwerk in het onderwijs;

verzoekt de regering om, het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht te vragen nader onderzoek te doen naar de vraag welke onderdelen in de opzet en inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving realisering van de kernelementen van leerrecht belemmeren en hoe een verankering van leerrecht in de wetgeving van het funderend onderwijs mogelijk is,

kst-34300-VNI-47 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 VIII, nr. 47    1

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Ypma

Rog

Grashoff

Siderius

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 VIII, nr. 47

2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.