Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten en Oekraïne - Uitvoering Wet raadgevend referendum

Dit advies is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 34270 - Uitvoering Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
Document­datum 15-10-2015
Publicatie­datum 15-10-2015
Nummer KST600544
Kenmerk 34270, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34270            Uitvoering Wet raadgevend referendum

34116            Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Nr. 3              Brief van de voorzitter van de Kiesraad

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2015

Ter voldoening aan artikel 53, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u mee dat het centraal stembureau voor het houden van een referendum op 12 oktober 2015 het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds,(Trb. 2014, nr. 160 / Kamerstuk 34 116, nr. 2) heeft toegelaten.

Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 472.849 verzoeken ingediend, waarvan 427.939 verzoeken als geldig zijn aangemerkt en 44.910 verzoeken als ongeldig zijn aangemerkt. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het Besluit raadgevend referendum.

Binnen een week nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, stelt de referendumcommissie de dag van de stemming vast. De bekendmaking van dat besluit geschiedt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Hoogachtend,

De voorzitter Kiesraad, H.R.B.M. Kummeling


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.