Motie Jasper Van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedwerkers bij alle ministeries te halveren - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Deze motie i is onder nr. 35 toegevoegd aan wetsvoorstel 34264 - Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Motie; Motie van het lid Jasper Van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedwerkers bij alle ministeries te halveren
Document­datum 09-10-2015
Publicatie­datum 09-10-2015
Nummer KST3426435
Kenmerk 34264, nr. 35
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

 

34 264

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 35

MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 17 miljoen euro wordt bezuinigd op de regionale zenders, waarvan 4 è 5 miljoen zal neerslaan op redacties;

van mening dat de verschraling van de regionale nieuwsvoorziening veel zorgen baart, omdat daarmee de controle op lokale en regionale bestuurders vermindert;

constaterende dat het gaat om ongeveer 300 full time banen als het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries met de helft zou worden verminderd;

overwegende, dat met de besparing die dat oplevert, de regionale media een financiële impuls kan worden gegeven van tenminste 10 miljoen euro;

verzoekt de regering, het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries te halveren en de bespaarde kosten te investeren in de regionale nieuwsvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

kst-34264-35 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 264, nr. 35


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.