2e Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering, Amersfoort - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

2e Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering, Amersfoort

Amersfoort, de Koppelpoort
datum 15 oktober 2015 15:22
plaats Amersfoort
aanwezigen M. (Mieke) Sterk i, H.J. (Herman) Bolhaar, J.W. (Jan Watse) Fokkens, G.A. (Ard) van der Steur i e.a.

1.

Modernisering Wetboek van Strafvordering

Programma

Donderdag 15 oktober 2015 De Rijtuigenloods, Amersfoort

Programma Tweede Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering Donderdag 15 oktober 2015 De Rijtuigenloods, Amersfoort

09.30    uur 10.00 uur 10.10 uur 10.20 uur >

10.30    uur >

11.15    uur >

12.30    uur >

13.45    uur >

15.15    uur >

16.45    uur >

Ontvangst & registratie

Opening door dagvoorzitter Astrid Joosten

Mr. G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden

Plenaire discussie tussen de aanwezigen in de zaal en dhr. R.G.C. Bik (plaatsvervangend korpschef Nationale Politie), mr. H.J. Bolhaar (voorzitter College van procureurs-generaal), mr. C.H.W.M. Sterk (plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Rechtspraak) en mr. R.A. Fibbe (Algemene Raad NOvA, portefeuillehouder strafrecht)

Eerste ronde workshops & Lagerhuisdebat

Lunch

Tweede ronde workshops & Lagerhuisdebat Derde ronde workshops & Lagerhuisdebat

Afsluiting & borrel

Workshopronde 1

W1 De Contourennota in vogelvlucht

 

W2

Het ligt niet aan de wet

W3

Consequenties voor de keten: opsporing

W4

Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek

W5

Verticale schadevergoeding

W6

Herziening tenuitvoerlegging: wetgeving en implementatie

W7

Professioneel verschoningsrecht: procedure inbeslagneming verschoningsgerechtigden

W8

De getuigenregeling/ het getuigencriterium

W9

Programma Taskforce OM-ZM: regie en eigenaarschap van de rechter en de officier van justitie en de rol van de Verkeerstoren++

W10

Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten

W1 > De Contourennota in vogelvlucht (Wachtkamer 1)

In deze workshop wordt u bijgepraat over de Contourennota. Onderwerpen zijn: doel en inhoud van de Contourennota, hoe is de nota tot stand gekomen, wat is dit jaar gebeurd en welke ontwikkelingen zijn er te verwachten.

W2 > Het ligt niet aan de wet (Wachtkamer 6)

Een veel gehoorde klacht is dat de wet het werken ingewikkeld, tijdrovend en omslachtig maakt. Maar ligt het wel aan de wet? Vaak ligt de oorzaak ook bij werkinstructies, protocollen, werkafspraken, beleidsregels, aanwijzingen enz. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering biedt de kans om hier eens kritisch naar te kijken en het dorre hout uit het woud te kappen. In deze workshop gaan we graag met u in discussie over de kansen die u hier ziet.

W3 > Consequenties voor de keten: opsporing (Droogcabine)

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering brengt grote veranderingen met zich mee voor de organisaties in de strafrechtketen en daarbuiten. Het project Wetboek van Strafvordering Consequenties voor de Keten (WSvCK) brengt samen met betrokken partijen deze consequenties in kaart, levert vanuit dat inzicht inbreng in het wetgevingstraject en helpt de ketenpartners zich in een zo vroeg mogelijk stadium voor te bereiden op de invoering van het nieuwe wetboek. In een drietal workshops kunt u meepraten over de belangrijkste nu voorziene wijzigingen en de gevolgen daarvan in drie fasen van het strafproces: opsporing (1e sessie), vervolging (2e sessie) en berechting (3e sessie).

W4 > Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek (Wachtkamer 2)

In deze workshop komt aan de orde hoe de voor strafvorderlijke bevoegdheden geldende verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek op een evenwichtige wijze kunnen worden vereenvoudigd. Graag gaan we hierover met u in gesprek.

W5 > Verticale schadevergoeding (Werkwagen)

Deze workshop gaat in op het voornemen om te komen tot een uniforme regeling voor schadevergoeding binnen het Wetboek van Strafvordering. Doel is te komen tot een regeling die enerzijds toegankelijk is voor de burger en het anderzijds mogelijk maakt voor de betrokken organisaties om verzoeken tot schadevergoeding op een efficiënte wijze te kunnen afdoen. U wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken. Aan de hand van een discussiestuk wordt u uitgenodigd om in debat te gaan over de inhoudelijke beoordelingscriteria voor schadevergoeding bij rechtmatig en onrechtmatig strafvorderlijk optreden, de te volgen procedure en de benodigde waarborgen.

W6 > Herziening tenuitvoerlegging: wetgeving en implementatie (Postwagon 1)

Eind 2014 is het wetsvoorstel Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 34 086). Het wetsvoorstel zorgt voor een integrale herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Waar nu bepalingen over de tenuitvoerlegging verspreid staan in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, worden deze in een nieuw Boek 6 Sv samengebracht; procedures worden samengevoegd en geüniformeerd, taalgebruik gemoderniseerd, systematische nummering verder doorgevoerd, administratieve verplichtingen geschrapt en elektronische betekening mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel behelst aldus een vergaande modernisering van de huidige regeling van de tenuitvoer-

W7

W8

legging. Het wetsvoorstel hoort bij de verbeteringen die in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) worden gerealiseerd in de fase van de tenuitvoerlegging en vormt onderdeel van de herziening van het Wetboek van Strafvordering.

Het wetsvoorstel maakt de Minister direct verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en Wahv-beschikkingen. Praktisch krijgt deze directe verantwoordelijkheid onder meer vorm door het 1 januari 2014 gestarte AICE (Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen) bij het CJIB. In deze workshop hoort u over de opzet van de nieuwe wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging en over de implementatie daarvan in de uitvoeringspraktijk.

>    Professioneel verschoningsrecht: procedure inbeslagneming verschoningsgerechtigden (Wachtkamer 5)

De procedure die moet worden gevolgd wanneer er brieven of andere geschriften bij professioneel verschoningsgerechtigden in beslag worden genomen, is beschreven in artikel 98 van het huidige Wetboek van Strafvordering. In de workshop zullen voorstellen worden besproken om deze procedure te verbeteren en versnellen. U wordt uitgenodigd om te discussiëren over deze voorstellen en zelf voorstellen tot verbetering aan te dragen.

>    De getuigenregeling / het getuigencriterium (Postwagon 2)

In de Contourennota is voorgesteld om te komen tot één overkoepelende regeling betreffende de beoordeling van getuigenverzoeken. Deze regeling zou niet alleen recht moeten doen aan de met getuigenverhoor gemoeide belangen, zoals waarheidsvinding en het recht op een eerlijk proces, maar zou ook ruimte moeten bieden om verzoeken die zonder goede reden in een laat stadium worden gedaan, mét inachtneming van die belangen, te kunnen afwijzen. De bestaande regeling wordt in de praktijk als nodeloos ingewikkeld ervaren. Afhankelijk van het tijdstip van de indiening van het verzoek door de verdediging gelden twee verschillende beoordelingscriteria (verdedigingsbelang en noodzakelijk-heidscriterium), die volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad naar gelang de concrete omstandigheden van het geval genuanceerd worden ingevuld. Hierdoor liggen beide criteria inmiddels zeer dicht bij elkaar.

In zijn overzichtsarrest van 1 juli 2014 heeft de Hoge Raad wetgever ook een duidelijke vingerwijzing gegeven om de wetgeving aan te passen.

De workshop gaat nader in op dit onderwerp.

W9 > Programma Taskforce OM-ZM: regie en eigenaarschap van de rechter en de officier van justitie en de rol van de Verkeerstoren++ (Ketelhuis)

Een Verkeerstoren++ is een logistiek knooppunt - per arrondissement -waar strafzaken door OM en ZM 'panklaar voor de zitting' worden gemaakt. Is het dossier tijdig en compleet aangeleverd, is er een zittings-datum waarvoor gedagvaard is, is iedereen geïnformeerd, heeft de advocatuur de stukken tijdig ontvangen? En zijn er zittingsrijpe zaken in voorraad die, mocht er om onvoorziene reden een andere zaak uitvallen, kunnen worden aangebracht om dat gat te vullen?

Al deze vragen worden in de Verkeerstoren++ beantwoord en aangepakt. Dat zou tot minder administratieve problemen en aanhoudingen moeten leiden én tot kortere doorlooptijden. Rechters en officieren kunnen zich dan beter richten op hun kerntaken. Dit vereist wel dat zaaksdossiers tijdig en volledig gereed zijn en advocaten de benodigde stukken tijdig ontvangen om onderzoekswensen te kunnen formuleren. Ook is nodig dat rechters en officieren van justitie weer de regie nemen bij de strafzaken en daartoe voldoende toegerust zijn. De officier van justitie en de rechter voelen zich meer eigenaar en verantwoordelijk voor 'hun' zaak en kunnen adequater ingrijpen. Dat moet ook de burger merken. Is dit haalbaar of een utopie? Wat moet er gebeuren voordat het zover is?

En waarom gaat het deze keer wel lukken? Praat en discussieer met ons mee.

W10 > Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten (Zandstraalcabine)

Tijdens iedere workshopronde vindt er in de plenaire zaal ook een Lagerhuisdebat plaats onder leiding van Astrid Joosten. Tijdens dit debat wordt een aantal dilemma's aan de hand van stellingen voorgelegd aan deskundigen en de aanwezigen in de zaal. De deskundigen zullen in hun betoog de voor- en tegenargumenten neerleggen. Daarna gaan de aanwezigen, volgens goed Lagerhuisgebruik, in discussie over de pro's en contra's die door de deskundigen zijn ingebracht.

Workshopronde 2

W1 De Contourennota in vogelvlucht

 

W2

Het ligt niet aan de wet

W3

Consequenties voor de keten: vervolging

W4

Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek

W5

De procesdeelnemers in het vooronderzoek en rolopvatting in het nieuwe WSv

W6

Beklag tegen inbeslagneming, 552a e.v. Sv

W7

Personen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis in het opsporingsonderzoek

W8

Digitaal strafdossier

W9

Programma Kwaliteitsplan politie-OM

W10

Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten

W11

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

W1 > De Contourennota in vogelvlucht (Wachtkamer 1)

In deze workshop wordt u bijgepraat over de Contourennota. Onderwerpen zijn: doel en inhoud van de Contourennota, hoe is de nota tot stand gekomen, wat is dit jaar gebeurd en welke ontwikkelingen zijn er te verwachten.

W2 > Het ligt niet aan de wet (Wachtkamer 6)

Een veel gehoorde klacht is dat de wet het werken ingewikkeld, tijdrovend en omslachtig maakt. Maar ligt het wel aan de wet? Vaak ligt de oorzaak ook bij werkinstructies, protocollen, werkafspraken, beleidsregels, aanwijzingen enz. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering biedt de kans om hier eens kritisch naar te kijken en het dorre hout uit het woud te kappen. In deze workshop gaan we graag met u in discussie over de kansen die u hier ziet.

W3 > Consequenties voor de keten: vervolging (Droogcabine)

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering brengt grote veranderingen met zich mee voor de organisaties in de strafrechtketen en daarbuiten. Het project Wetboek van Strafvordering Consequenties voor de Keten (WSvCK) brengt samen met betrokken partijen deze consequenties in kaart, levert vanuit dat inzicht inbreng in het wetgevingstraject en helpt de ketenpartners zich in een zo vroeg mogelijk stadium voor te bereiden op de invoering van het nieuwe wetboek. In een drietal workshops kunt u meepraten over de belangrijkste nu voorziene wijzigingen en de gevolgen daarvan in drie fasen van het strafproces: opsporing (1e sessie), vervolging (2e sessie) en berechting (3e sessie).

W4 > Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek (Wachtkamer 2)

In deze workshop komt aan de orde hoe de voor strafvorderlijke bevoegdheden geldende verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek op een evenwichtige wijze kunnen worden vereenvoudigd. Graag gaan we hierover met u in gesprek.

W5 > De procesdeelnemers in het vooronderzoek en rolopvatting in het nieuwe WSv (Houtwagen)

De procesdeelnemers hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Die taken en verantwoordelijkheden kunnen een andere invulling krijgen afhankelijk van de fase van het proces. Zie bijvoorbeeld de rol van de rechter als rechter-commissaris, als raadkamer en als zittingsrechter.

De wet moet deze taken en verantwoordelijkheden normeren en sturen.

In deze workshop wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de wet hier kan sturen en hoeveel ruimte de wet kan laten voor eigen invulling en aan nieuwe inzichten.

W6 > Beklag tegen inbeslagneming, art. 552a e.v. Sv (Werkwagen)

Deze workshop gaat in op het voornemen om de huidige beklagtitel (art. 552a e.v. Sv) te herstructureren. De deelnemers zullen worden uitgenodigd met elkaar in debat te treden over knelpunten in de huidige regeling. In de inleiding zal onder andere aandacht worden besteed aan de beklaggronden, bewijskwesties en de wenselijkheid van het invoeren van hoger beroep.

W7 > Personen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis in het opsporingsonderzoek (Postwagon 2)

In de strafrechtspleging wordt op verschillende momenten en op verschillende wijzen rekening gehouden met verdachten, respectievelijk daders, die lijden aan een psychische stoornis of verstandelijke beperking. Dat

geldt zowel bij de berechting en de strafoplegging, als bij het opsporingsonderzoek. Vraag is of er, mede gelet op internationale ontwikkelingen, aanleiding is om verschillende bij het opsporingsonderzoek geldende waarborgen, waaronder bijvoorbeeld het horen van verdachten door speciaal daarvoor getrainde verhoorders en de advisering daarbij door deskundigen, wettelijk te verankeren. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan waarborgen als de mogelijkheid om reeds in het stadium van de opsporing onderzoek te doen naar de geestesgesteldheid van een verdachte, zodat met zijn kwetsbaarheid rekening kan worden gehouden in het opsporingsonderzoek en bijstand door een raadsman.

W8 > Digitaal strafdossier (Postwagon 1)

Het wetsvoorstel Digitale processtukken faciliteert de digitale procesvoering. In deze workshop komen vragen aan de orde als: 'Wat betekent de digitalisering voor de professional?', 'Hoe houd je grip op het digitale strafdossier?' en 'Willen we professionele organisaties als de advocatuur en reclassering verplichten digitaal te procederen?'

W9 > Programma Kwaliteitsplan politie-OM (Ketelhuis)

Een slagvaardige en doeltreffende strafrechtketen vereist dat de kwaliteit aan het begin van de strafrechtketen wordt verbeterd. Om die reden hebben politie en OM, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, het initiatief genomen om naast bestaande trajecten ook gezamenlijk het proces van opsporing en vervolging van misdrijven te verbeteren. In deze workshop zal het Kwaliteitsplan politie-OM centraal staan.

W10 > Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten (Zandstraalcabine)

Tijdens iedere workshopronde vindt er in de plenaire zaal ook een Lagerhuisdebat plaats onder leiding van Astrid Joosten. Tijdens dit debat wordt een aantal dilemma's aan de hand van stellingen voorgelegd aan deskundigen en de aanwezigen in de zaal. De deskundigen zullen in hun betoog de voor- en tegenargumenten neerleggen. Daarna gaan de aanwezigen, volgens goed Lagerhuisgebruik, in discussie over de pro's en contra's die door de deskundigen zijn ingebracht.

W11 > Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden (Wachtkamer 5)

Het waken voor de handhaving en uitvoering van wettelijke voorschriften binnen de strafrechtsketen gebeurt via een samenstel van rechterlijk, intern en extern toezicht. In de Contourennota is voor

gesteld om in kaart te laten brengen op welke wijze de verschillende ketenpartners uit de strafrechtsketen (opsporingsinstanties, openbaar ministerie, rechterlijke macht en organisaties betrokken bij de tenuitvoerlegging van sancties) in de huidige praktijk toezicht houden op het eigen functioneren en in hoeverre van buitenaf toezicht is gerealiseerd. In deze workshop wordt dit stelsel van toezicht nader verkend. De deelnemers worden aan de hand van enkele spraakmakende voorbeelden meegenomen in de verschillende aspecten van het toezicht in heden en verleden. Aandacht zal onder andere worden besteed aan het beoordelingskader dat de Hoge Raad hanteert voor het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen, de relatie met de Trias Politica, de voor- en nadelen van het huidige systeem en de mogelijke verbeter-punten.

Workshopronde 3

W1 De Contourennota in vogelvlucht

 

W2

Het ligt niet aan de wet

W3

Consequenties voor de keten: berechting

W4

Inbeslagneming van gegevens

W5

Voordeelsontneming

W6

Vernieuwing van de procedure van het beklag tegen niet vervolging

W7

Internationale samenwerking in strafzaken in de praktijk

W8

Kan de gewenste verbetering van de strafrechtspleging worden verwezenlijkt zonder herijking van de grondslagen van het strafproces?

W9

Programma KEI-straf: taak en rol van de strafrechter en de interactie met de verschillende procesdeelnemers

W10

Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten

W1 > De Contourennota in vogelvlucht (Wachtkamer 1)

In deze workshop wordt u bijgepraat over de Contourennota. Onderwerpen zijn: doel en inhoud van de Contourennota, hoe is de nota tot stand gekomen, wat is dit jaar gebeurd en welke ontwikkelingen zijn er te verwachten.

W2 > Het ligt niet aan de wet (Wachtkamer 6)

Een veel gehoorde klacht is dat de wet het werken ingewikkeld, tijdrovend en omslachtig maakt. Maar ligt het wel aan de wet? Vaak ligt de oorzaak ook bij werkinstructies, protocollen, werkafspraken, beleidsregels, aanwijzingen enz. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering biedt de kans om hier eens kritisch naar te kijken en het dorre hout uit het woud te kappen. In deze workshop gaan we graag met u in discussie over de kansen die u hier ziet.

W3 > Consequenties voor de keten: berechting (Droogcabine)

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering brengt grote veranderingen met zich mee voor de organisaties in de strafrechtketen en daarbuiten. Het project Wetboek van Strafvordering Consequenties voor de Keten (WSvCK) brengt samen met betrokken partijen deze consequenties in kaart, levert vanuit dat inzicht inbreng in het wetgevingstraject en helpt de ketenpartners zich in een zo vroeg mogelijk stadium voor te bereiden op de invoering van het nieuwe wetboek. In een drietal workshops kunt u meepraten over de belangrijkste nu voorziene wijzigingen en de gevolgen daarvan in drie fasen van het strafproces: opsporing (1e sessie), vervolging (2e sessie) en berechting (3e sessie).

W4 > Inbeslagneming van gegevens (Postwagon 1)

Deze workshop gaat over de regeling in het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de bevoegdheden tot inbeslagneming van gegevens. Hieronder vallen de huidige bevoegdheden tot vastlegging van gegevens tijdens een doorzoeking (art. 125i e.v. Sv) en het vorderen van gegevens (art. 126nc e.v. Sv). Daarnaast wordt overwogen ook het onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers of geautomatiseerde werken nader te normeren. Tijdens deze workshop zullen de verschillende voorstellen worden besproken en worden de deelnemers uitgenodigd hierover met elkaar te discussiëren.

W5 > Voordeelsontneming (Postwagon 2)

In de Contourennota is aangegeven dat de mogelijkheden voor het aangaan van een schikking zullen worden verruimd. Artikel 511c Sv biedt voor een schikking reeds mogelijkheden. Deze regeling laat een schikking na de beslissing in de ontnemingsprocedure in eerste aanleg echter niet toe. Beoogd wordt deze wettelijke beperking te laten vervallen. Een schikking die is aangegaan nadat over de ontnemingszaak al een rechterlijke uitspraak is gedaan, zal wel nog van een rechterlijk fiat moeten worden voorzien. Tijdens de workshop zal aan de orde komen hoe een dergelijke rechterlijke beslissing vorm kan krijgen. Ook zal aandacht worden besteed aan de rechtsgevolgen wanneer een schikking, in het licht van de eerdere ontnemingsbeslissing, als onaanvaardbaar moet worden beoordeeld.

W6 > Vernieuwing van de procedure van het beklag tegen niet vervolging (Wachtkamer 5)

In de Contourennota is aangekondigd dat het onderdeel beklag tegen niet-vervolging van boek 1 zal worden overgeheveld naar boek 3: Rondom de vervolgingsbeslissing. Dit is niet alleen een verplaatsingsoperatie: beoogd is ook een oplossing te bieden voor enkele gebleken knelpunten als de traagheid en complexiteit van de procedure en een gebrek aan onderzoeksmogelijkheden van het hof. In de workshop zullen enkele voorstellen worden besproken.

W7 > Internationale samenwerking in strafzaken in de praktijk (Wachtkamer 2)

Als onderdeel van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zorgt het VPS-wetsvoorstel Herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken voor een nieuwe opzet van de bestaande regelgeving op het terrein van de internationale samenwerking. Tegelijkertijd creëert het aparte wetsvoorstel Implementatie richtlijn Europees onder-zoeksbevel een nieuwe regeling voor de kleine rechtshulp tussen lidstaten van de EU. Dit betekent dat in één keer zowel de regeling voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken met landen buiten de EU, als met lidstaten van de EU, van een nieuwe leest wordt voorzien. Ook de praktijk van de internationale samenwerking in strafzaken is volop in beweging. Als gevolg van de komst van de Nationale Politie en de herziening van de gerechtelijke kaart, zijn veranderingen opgetreden in de IRC-structuur en de organisatie van onderzoekscapaciteit. Hoe komen beide ontwikkelingen bij elkaar? Hoe speelt de praktijk in op de nieuwe wetgeving en op welke wijze houdt de nieuwe wetgeving rekening met veranderingen in de praktijk? Welke wijzigingen of flankerend beleid zijn nog nodig om te komen tot een zo efficiënt mogelijk rechtshulpverkeer? In deze workshop wordt aan de hand van enkele korte presentaties en discussie een antwoord op deze vragen gezocht.

W8 > Kan de gewenste verbetering van de strafrechtspleging worden verwezenlijkt zonder herijking van de grondslagen van het strafproces? (Werkwagen)

De structurerende elementen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zijn de posities van de procesdeelnemers en de fase van het proces (van opsporing tot en met tenuitvoerlegging). Als hoofdlijnen worden in de Contourennota geschetst de grotere nadruk op het voorbereidend onderzoek, een meer contradictoir karakter van het strafproces en stroomlijning, onder andere tot uitdrukking komend in vereenvoudiging van verdenkingscriteria en uitvoeringsmodaliteiten. Aan de andere kant benadrukt de Contourennota dat geen fundamentele herziening van de strafrechtspleging wordt beoogd. In deze workshop komt aan de orde of de gewenste verbetering van de strafrechtspleging kan worden verwezenlijkt zonder herijking van de grondslagen van het strafproces.

W9 > Programma KEI-straf: taak en rol van de strafrechter en de interactie met de verschillende procesdeelnemers (Ketelhuis)

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering zet de deur open naar een meer contradictoir strafproces, waarin 'de interactie tussen de verschillende procesdeelnemers in zekere mate de agenda van het strafproces bepaalt' (par. 3.2 Contourennota). De officier van justitie bepaalt de aard en omvang van de verdenking en daarmee de grondslag van de behandeling ter terechtzitting. Maar wat betekent een meer contradictoir strafproces voor de taak en rol van de rechter in het vooronderzoek, de positie van de verdediging, de behandeling ter zitting, de positie van het slachtoffer, de ambtshalve toetsing door de rechter en de motiveringsverplichtingen? Hoe zit het met de zelfstandige verantwoordelijkheid van de zittingsrechter en de rechter-commissaris voor de waarheidsvinding en het recht op een eerlijk proces? Deze vragen staan centraal in de workshop, die wordt geleid door de Rechtspraak onder leiding van de Projectgroep Wetgeving KEI-Straf (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak).

W10 > Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten (Zandstraalcabine)

Tijdens iedere workshopronde vindt er in de plenaire zaal ook een Lagerhuisdebat plaats onder leiding van Astrid Joosten. Tijdens dit debat wordt een aantal dilemma's aan de hand van stellingen voorgelegd aan deskundigen en de aanwezigen in de zaal. De deskundigen zullen in hun betoog de voor- en tegenargumenten neerleggen. Daarna gaan de aanwezigen, volgens goed Lagerhuisgebruik, in discussie over de pro's en contra's die door de deskundigen zijn ingebracht.

W 1.8

De getuigenregeling / het getuigencriterium

Plattegrond De Rijtuigenloods

W 2.1

Personen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis in het opsporingsonderzoek

REGISTRATIEBALIE & GARDEROBE

NOODUITGANGEN

AFSCHEIDINGSDOEK

W1.1 + W 2.1 + W 3.1

De Contourennota in vogelvlucht

W 3.6

Vernieuwing van de procedure van het beklag tegen niet vervolging

Programma

KEI-straf

1 e workshoprondes en Lagerhuisdebat

2e workshoprondes en Lagerhuisdebat

 

11.00    1e Workshopronde 11.15-12.30

Locatie

12.30

W1 > De Contourennota in vogelvlucht

> Wachtkamer 1

l>

15 minuten tijd om te verplaatsen na de plenaire discussie

 

W2

> Het ligt niet aan de wet

> Wachtkamer 6

W3

> Consequenties voor de keten

> Droogcabine

W4

> Vereenvoudiging van de verdenkingscriteria

> Wachtkamer 2

W5

> Verticale schadevergoeding

> Werkwagen

W6

> Herziening tenuitvoerlegging: wetgeving en implementatie

> Postwagon 1

W7

> Professioneel verschoningsrecht: procedure inbeslagneming

> Wachtkamer 5

W8

> De getuigenregeling / het getuigencriterium

> Postwagon 2

W9

> Programma Taskforce OM-ZM

> Ketelhuis

W10 > Lagerhuisdebat

> Zandstraalcabine

13.30 2e Workshopronde 13.45-15.15

Locatie

CL

O

3

TD

n>

o

n>

3

n>

o

5’

r\j

o

TT

O

TD

 

W1

> De Contourennota in vogelvlucht

> Wachtkamer 1

W2

> Het ligt niet aan de wet

> Wachtkamer 6

W3

> Consequenties voor de keten

> Droogcabine

W4

> Vereenvoudiging van de verdenkingscriteria

> Wachtkamer 2

W5

> De procesdeelnemers in het vooronderzoek

> Houtwagen

W6

> Beklag tegen inbeslagneming, 552a Sv e.v.

> Werkwagen

W7

> Personen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis in het opsporingsonderzoek

> Postwagon 2

W8

> Digitaal strafdossier

> Postwagon 1

W9

> Programma kwaliteitsplan Politie-OM

> Ketelhuis

W10 > Lagerhuisdebat

> Zandstraalcabine

W11 > Toezichtopstrafvorderlijkoverheids-optreden

> Wachtkamer 5

     

15 minuten tijd om plaats te nemen in 3e workshop

15.15

3e workshoprondes en Lagerhuisdebat

Aantekeningen

15 minuten tijd om plaats te nemen in 3e workshop

 

3e Workshopronde 15.30 -16.45

Locatie

W1

> De Contourennota in vogelvlucht

> Wachtkamer 1

W2

> Het ligt niet aan de wet

> Wachtkamer 6

W3

> Consequenties voor de keten

> Droogcabine

W4

> Inbeslagneming van gegevens

> Postwagon 1

W5

> Voordeelsontneming

> Postwagon 2

W6

> Vernieuwing van de procedure van het beklag tegen niet vervolging

> Wachtkamer 5

W7

> Internationale samenwerking in strafzaken in de praktijk

> Wachtkamer 2

W8

> Kan de gewenste verbetering strafrechtspleging worden verwezenlijkt zonder herijking van de grondslagen van het strafproces?

> Werkwagen

W9

> Programma KEI-straf

> Ketelhuis

W10 > Lagerhuisdebat

> Zandstraalcabine

=j

CrQ

n>

=)

cr

o

16.45

>

Aantekeningen

Aantekeningen

Aantekeningen

Aantekeningen

Aantekeningen

Dit is een uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 | 2500 eh Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Voor informatie

Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen vps@minvenj.nl

Oktober 2015


2.

Meer over...