Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34300 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Milieu 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2015
Publicatie­datum 15-09-2015
Nummer KST34300XII1
Kenmerk 34300 XII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015–2016

34 300 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat

Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .......... 2016, Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1.000

Artikel Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.175.961

212.479

Beleidsartikelen

11            Integraal waterbeleid

12            Waterkwaliteit

13            Ruimtelijke ontwikkeling

14            Wegen en verkeersveiligheid

15            OV-keten

16            Spoor

17            Luchtvaart

18            Scheepvaart en Havens

19            Klimaat

20            Lucht en Geluid

21            Duurzaamheid

22            Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

23            Meteorologie, seismologie en aardobservatie

24            Handhaving en toezicht

25            Brede doeluitkering

26            Bijdrage Investeringsfondsen

 

41.900

45.973

0

0

111.358

112.233

28.702

33.414

5.171

6.135

4.573

23.996

25.355

24.985

33.737

24.997

54.747

57.761

25.758

30.983

21.842

23.564

33.309

34.012

32.566

33.433

110.655

110.655

854.242

852.688

6.375.221

6.375.221

0

0

934

6.782

0

0

9.311

0

189.000

0

0

928

0

0

0 0

Niet-beleidsartikelen

97            Algemeen departement

98            Apparaatsuitgaven kerndepartement

99            Nominaal en onvoorzien

44.730

332.770

25

45.738

340.148

25

1.994 3.530

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .......... 2016, Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1.000

Naam

Baten

Lasten               Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Nederlandse Emissieautoriteit

 

2.426.868

2.417.868

146.214

146.214

61.208

61.208

7.229

7.229

9.000

0

0 0

Naam

 

Totaal kapitaal-

Totaal kapitaal-

uitgaven

ontvangsten

64.600

39.300

2.000

0

4.230

3.970

680

0

Rijkswaterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Nederlandse Emissieautoriteit

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2016 (totaal € 8.175.961)

Deltafonds; 12%

Beleid en ondersteuning; 12%

Brede doeluitkering

Verkeer en vervoer;

10%

Bijdrage investeringsfondsen; 66%

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2016 naar artikel (totaal € 948.052)

99 Nominaal en onvoorzien; 0,0

11 Integraal waterbeleid; 46,0

13 Ruimtelijke ontwikkeling; 112,2

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement; 340,1

97 Algemeen departement; 45,7

24 Handhaving en toezicht; 110,7

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie; 33,4

14 Wegen en verkeersveiligheid; 33,4

15 OV-keten; 6,1 16 Spoor; 24,0

17 Luchtvaart; 25,0

18 Scheepvaart en Havens; 25,0

19 Klimaat; 57,8

20 Lucht en Geluid; 31,0 21 Duurzaamheid; 23,6

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s; 34,0

Begrote ontvangsten Hoofdstuk XII in 2016 naar artikel (totaal € 212.479)

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement; 3,5                                 13 Ruimtelijke ontwikkeling; 0,9

97 Algemeen departement; 2,0

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s; 0,9

14 Wegen en verkeersveiligheid; 6,8

17 Luchtvaart; 9,3

19 Klimaat; 189,0


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.