Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van de open brief van de regioburgemeesters inzake het afpakken van crimineel vermogen in de Volkskrant van 11 september 2015

Met dank overgenomen van F (Foort) van Oosten i, gepubliceerd op vrijdag 11 september 2015.

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van de open brief van de regioburgemeesters inzake het afpakken van crimineel vermogen in de Volkskrant van 11 september 2015

1 - Wat is uw algemene reactie op de oproep en het voorstel van de regioburgemeesters om de georganiseerde criminaliteit door het verder afpakken van crimineel vermogen aan te pakken?

2 - In hoeverre bent u bereid na te denken over een soort "revolverend fonds", waarbij de opbrengsten van het afgepakte crimineel vermogen geherinvesteerd worden in het aanpakken van criminelen en het afpakken van crimineel vermogen?

3- De brief wekt de indruk dat de bestaande begrotingssystematiek niet bijdraagt aan een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet als het gaat om het afpakken van crimineel vermogen. Wat is uw reactie hierop? Zijn er belemmeringen? Zo ja, welke? Hoe gaan die worden beslecht?

4- Gesproken wordt in de brief over een potentieel van 9,3 miljard Euro aan crimineel vermogen. Herkent u dat bedrag?