Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum - Uitvoering Wet raadgevend referendum

Dit advies is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 34270 - Uitvoering Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum
Document­datum 01-09-2015
Publicatie­datum 01-09-2015
Nummer KST342701
Kenmerk 34270, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 augustus 2015

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u mee dat ik heden het inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend correctief referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, nr. 160 / Kamerstuk 34 116, nr. 2) heb toegelaten. Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 14.441 verzoeken ingediend, waarvan 13.480 geldige verzoeken en 961 ongeldige verzoeken. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het Besluit raadgevend referendum.

Voorts deel ik u mee dat ik de inleidende verzoeken tot het houden van een raadgevend correctief referendum over onderstaande wetten heb afgewezen, omdat hiervoor niet het wettelijk voorgeschreven aantal verzoeken van 10.000 is ingediend.

Wet

Verzoeken

Beslisdatum

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Kamerstuk 33 949, nr. A)

1

10-08-2015

Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de

Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, nr. 207 / Kamerstuk 34 114, nr. 2)

100

13-08-2015

Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de

Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, nr. 210 / Kamerstuk 34 115, nr. 2)

98

13-08-2015

Wet tot goedkeuring van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia (Trb. 2015, nr. 22 / Kamerstuk 34 222, nr. 1)

1

13-08-2015

Hoogachtend,

De voorzitter Kiesraad, H.R.B.M. Kummeling,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.