Spreektekst Algemeen Overleg AWBZ

Met dank overgenomen van B. (Bas) van 't Wout i, gepubliceerd op donderdag 7 november 2013, 2:13.

Dit is een algemeen overleg met enorme lijst met brieven en onderwerpen. Aan de vooravond van grote veranderingen waar gisteren belangrijke stap is gezet. Maar daar gaan we het niet over hebben vandaag, maar wat de VVD betreft wel snel.

Ik wil een aantal punten namens de VVD aan de staatssecretaris voorleggen:

Nieuwe aanbieders

Wij blijven continu aandacht vragen voor de ruimte voor nieuwe aanbieders in de zorg.

Naar aanleiding van motie Bergkamp/van ’t Wout is de staatssecretaris in overleg getreden met zorgverzekeraars en ZN heeft toegezegd die aanbieders reële kans te bieden. Krijgen ze die nu ook? Wij krijgen nog steeds heel veel signalen binnen, met name van kleinere aanbieders, dat men er heel moeilijk tussen komt. En wanneer je kijkt naar de inkooppraktijk, komt er vaak weinig terecht van de woorden om nieuwe aanbieders toe te laten: In de inkoop documenten wordt voorrang gegeven aan bestaande aanbieders en ook leemtes in het zorgaanbod worden bij voorkeur door bestaande aanbieders opgevuld. Er worden maxima gesteld aan het aantal nieuwe aanbieders en de budgetten daarvoor. Op deze manier lijkt bij een zorgverzekeraar er dus uiteindelijk per regio ruimte voor maximaal twee nieuwe aanbieders met een maximumbedrag van 250.000 euro per aanbieder. Voorzitter, ik kan dat niet zien als reële kans, hoe ziet de staatssecretaris dit?

Inkoopbeleid zorgkantoren

Is er extra aandacht voor aanbieders mogelijk die zich goed voorbereiden op de hervorming van de zorg, met name wat betreft de door de Tweede Kamer gewenste extramuralisering? Ook hier krijgen wij signalen van - vooral kleinere aanbieders - dat zij zich voorbereid hebben, bijvoorbeeld door inventieve nieuwbouw, op scheiden wonen en zorg maar door het contracteerbeleid van het zorgkantoor problemen met de financiering krijgen. Ik wil de staatssecretaris vragen om hier goed naar te kijken.

We krijgen ook veel signalen van zorgaanbieders die in pilots en proeftuinen in 2014 willen experimenteren, vooruitlopend op de hervorming AWBZ, maar dat huidige regime te weinig ruimte biedt voor dit soort zaken.

Overigens biedt de transitie enorme kans voor nieuwe aanbieders. Ik ben dus blij dat de staatssecretaris mijn voorstel over het project consortium, om kleinere aanbieders makkelijke toegang te bieden, tijdens de begroting heeft omarmd.

Aanbevelingen NZA

Het rapport van de NZA over uitvoering AWBZ 2011 meldt dat de aanbevelingen over 2010 voor een derde niet zijn opgevolgd. Hoe wil de staatssecretaris zorgen dat aanbevelingen sneller worden opgevolgd? Het gaat immers niet om kleine zaken: om maar wat te noemen: het ontbreken van plan van aanpak voor situaties waarin continuïteit van zorg in gevaar komt en de openstaande vorderingen met betrekking tot het PGB baren zorgen. Hoe staat het daar op dit moment mee?

Contracteerruimte 2014

Staatssecretaris geeft in de aanwijzing contracteerruimte aan dat hij de NZA speciale aandacht vraagt in de monitoring voor de ontwikkeling van aantal kostenposten. VVD wil vragen om ook speciale aandacht te geven aan de ontwikkeling van de kosten gehandicaptenbeleid, waar wij in het WGO over het jaarverslag VWS deze zomer door mijn collega van Veen is gewezen op de forse tegenvallers op dit gebied.

Mediabericht over kwaliteit zorg

In de media is verschenen dat de IGZ zorgen heeft over de kwaliteit van personeel en medicatieveiligheid in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 98% medicatieveiligheid niet op orde. 87% onbevoegd personeel. 92% vrijheidsbeperkende maatregelen niet volgens regels. Ik ontvang graag een reactie van de staatssecretaris hierop.