Inbreng verslag Carola Schouten ten behoeve van de Fiscale verzamelwet 2015

Met dank overgenomen van C.J. (Carola) Schouten i, gepubliceerd op vrijdag 17 juli 2015.

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Fiscale verzamelwet 2015

Onderwerp:   Fiscale verzamelwet 2015

Kamerstuk:    34 220          

Datum:           1 juli 2015

Houdsterverliesregeling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere onderbouwing van het nut van de voorgestelde aanpassingen van de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting naar aanleiding van de genoemde arresten van de Hoge Raad. Deze leden vragen de regering om een onderbouwde reactie op het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs dat de voorgestelde wijzigingen achterwege gelaten kunnen worden omdat de regeling door tijdsverloop en door latere wetgeving feitelijk achterhaald is en dat de aanpassing nog meer administratieve lasten zal veroorzaken.

Dividendbelasting

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering waarom de uitbreiding van de teruggaafprocedure voor publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen in art. 10 Wet DR 1965 wordt geregeld, en niet in art. 4 Wet DR 1965 door middel van een inhoudingsvrijstelling. Zou een inhoudingsvrijstelling aan de bron niet eenvoudiger in de uitvoering zijn dan een teruggaafregeling en leiden tot lagere administratieve lasten, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten.

Teruggaafregeling BPM bij export van motorrijtuigen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om de effectiviteit van de voorgestelde maatregel te onderbouwen. Deze leden willen weten hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met de situatie waarin het geëxporteerde motorvoertuig duurzaam wordt ingeschreven, de BPM wordt terugontvangen en vervolgens het motorvoertuig alsnog wordt geëxporteerd. Op welke wijze controleert de Belastingdienst of een motorvoertuig duurzaam is ingeschreven, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen in hoeverre er nog andere scenario’s van fraude met de BPM zijn die met de voorgestelde maatregel niet worden opgelost.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de voorgestelde maatregel om misbruik tegen te gaan volgens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs disproportioneel is en daarmee in strijd met het EU-recht is. Aanbevolen wordt om een tegenbewijsregeling op te nemen. Genoemde leden vragen om een onderbouwde reactie van de regering op het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Energiebelasting

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om toe te lichten waarom het verlaagde tarief voor aardgas ten behoeve van glastuinbouwbedrijven op grond van Europese regels niet meer mag worden toegestaan als het aardgas wordt gebruikt door een onderneming in moeilijkheden. Leidt het niet toestaan van de toepassing van het verlaagde tarief door ondernemingen die in moeilijkheden verkeren niet tot een ongelijk speelveld tussen desbetreffende ondernemingen in de glastuinbouwsector, zo vragen deze leden.

Budgettaire aspecten

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de Autobrief 2.0 met de daarin gemaakte keuzes inmiddels bekend is. Kan de regering nu aangeven wat de budgettaire gevolgen zijn na 2016 van het uitbreiden van de regeling nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting voor nulemissie-auto’s naar andere elektrische motorrijtuigen dan alleen elektrische personenauto’s, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.