Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Deze nota van wijziging is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 33989 - Verandering van de Grondwetsbepaling over de onschendbaarheid van brief-, telefoon- en telegraafgeheim (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Document­datum 03-07-2015
Publicatie­datum 03-07-2015
Nummer KST339897
Kenmerk 33989, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 989 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juli 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt «het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel» vervangen door: het in artikel II omschreven voorstel.

B

Artikel III vervalt.

Toelichting

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is opgemerkt, bestaat aan het in artikel III opgenomen additionele artikel niet langer behoefte meer, nu alle bestaande en de nog in voorbereiding zijnde regelgeving en besluiten naar het oordeel van de regering volledig in overeenstemming zijn met het voorgestelde artikel 13 van de Grondwet.

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.