COM(2015)194 EU
Sluiten van het Protocol tegen de illegale handel in tabaksproducten voor wat betreft de bepalingen die niet onder titel V deel III VwEU vallen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, voor wat betreft de bepalingen van het protocol die niet onder titel V van deel III van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation’s Framework Convention on Tobacco Control, in so far as the provisions of the Protocol which do not fall under Title V of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union are concerned
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2015)194 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)194
Procedurenummer i 2015/0101(NLE)
Celex-nummer i 52015PC0194

2.

Key dates

Document 04-05-2015
Online publicatie 05-05-2015
Besluit 17-06-2016; Besluit 2016/1749
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-10-2016; PB L 268 p. 1-5

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.