Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Deze nota van wijziging is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 34184 - Invoeren van profielen in het vmbo, alsmede actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Document­datum 15-04-2015
Publicatie­datum 15-04-2015
Nummer KST341845
Kenmerk 34184, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 184 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 april 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, onder 5, komt te luiden:

  • 5. 
    In het zevende lid, onderdeel b, wordt «en lichamelijke opvoeding» vervangen door: , lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie.

B

In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 10d, zevende lid, onderdeel c, «en lichamelijke opvoeding 2» vervangen door: , lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie.

C

Artikel V, onderdeel A, onder 5, komt te luiden:

  • 5. 
    In het zevende lid, onderdeel b, wordt «en lichamelijke opvoeding» vervangen door: , lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie.

D

In artikel V, onderdeel D, wordt in het voorgestelde artikel 29, zevende lid, onderdeel c, «en lichamelijke opvoeding 2» vervangen door: , lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie.

E

In artikel V, onderdeel O, wordt «artikel 214» vervangen door: artikel 214a.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Onderdeel A

Met dit onderdeel wordt het vak informatietechnologie toegevoegd aan de vakken die leerlingen in de theoretische leerweg binnen het vrije deel van hun profiel kunnen volgen. Scholen kunnen binnen de door het bevoegd gezag vast te stellen ruimte in het vrije deel ook nu al schooleigen vakken, zoals informatietechnologie, aanbieden. Dan geldt het echter alleen als extra vak bovenop het reguliere onderwijsprogramma. Door het vak op te nemen in de wet kunnen leerlingen dit vak ook volgen binnen het reguliere onderwijs- en examenprogramma.

Informatietechnologie in de theoretische leerweg betreft een algemeen vormend vak dat sinds schooljaar 2007-2008 is ontwikkeld door en op initiatief van een aantal vmbo-scholen. Deze scholen hebben tijdelijk een ontheffing gekregen om het vak binnen het reguliere programma aan te bieden. Inmiddels is dit nieuwe vak voldoende ontwikkeld om breder uitgerold te worden. Daartoe is opname in de wet nodig. Het vak zal niet centraal geëxamineerd worden, maar kent alleen een schoolexamen. Het examenprogramma hiervan zal worden opgenomen in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

Vwo en havo bieden leerlingen al een mogelijkheid om in hun onderwijsprogramma het vak informatica te volgen als profielkeuzevak binnen het profiel natuur en techniek. Ook in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo is er sinds enige jaren een intersectoraal programma genaamd ICT-route. Met dit wetsvoorstel komt daar een profiel Media, vormgeving en ICT voor in de plaats, voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo. Alleen de theoretische leerweg kent vooralsnog geen soortgelijk vak. Met deze nota van wijziging krijgen ook leerlingen in de theoretische leerweg de mogelijkheid om te kiezen voor het vak informatietechnologie.

Onderdeel B

Met dit onderdeel wordt informatietechnologie ook voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo toegevoegd aan de te volgen vakken in het vrije deel. Het betreft een algemeen vak, gelijk aan dat voor leerlingen in de theoretische leerweg. Leerlingen in de gemengde leerweg hebben daarnaast de mogelijkheid te kiezen voor het beroepsgerichte profiel Media, vormgeving en ICT, waarbinnen ICT één van de onderdelen («modules») van het profielvak vormt.

Onderdelen C en D

Met deze onderdelen wordt ook in de Wet voortgezet onderwijs BES het vak informatietechnologie toegevoegd aan de door de leerling te kiezen vakken in het vrije deel van de profielen in de theoretische en de gemengde leerweg.

Onderdeel E

Artikel 214a hoort nog bij titel VI, afdeling I, van de WVO BES. Het opschrift van afdeling II dient dus pas na dit artikel ingevoegd te worden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.