Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde - Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

Dit voorstel is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 34186 - Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de aanmelding op de presentielijst.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst; Voorstel tot wijziging Reglement van Orde; Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
Document­datum 09-04-2015
Publicatie­datum 09-04-2015
Nummer KST341862
Kenmerk 34186, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 186 Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

Nr. 2 VOORSTEL

Het Reglement van Orde wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48. Presentielijst

Ieder aanwezig lid meldt zijn aanwezigheid voor het begin van de vergadering op de presentielijst. Later komende leden melden hun aanwezigheid eveneens op deze wijze.

II

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49. Quorum

De Voorzitter opent de vergadering indien op het uur van bijeenroeping meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden hun aanwezigheid op de presentielijst hebben aangemeld.

Toelichting

De huidige regeling gaat uit van het aanwezig melden door de leden voor de plenaire vergaderingen door middel van het tekenen van de papieren presentielijst. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk om ook op een andere wijze de aanwezigheidsregistratie in te voeren, bijvoorbeeld registratie door middel van het aanbieden van een toegangspas.

Deze wijziging kan beschouwd worden als een wijziging van eenvoudige aard. Ingevolge artikel 153, derde lid, kan een vooronderzoek achterwege blijven.

De voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, A. van Miltenburg

De griffier van de commissie voor de Werkwijze, P. van Doorn


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.