Motie Duisenberg c.s. over de promotievorm "industrial doctorates" - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Deze motie i is onder nr. 420 toegevoegd aan dossier 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Duisenberg c.s. over de promotievorm "industrial doctorates"
Document­datum 02-04-2015
Publicatie­datum 02-04-2015
Nummer KST31288420
Kenmerk 31288, nr. 420
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

 

31 288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 420

MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse verdienvermogen gebaat is bij een goede samenwerking tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven;

overwegende dat de uitwisseling en samenwerking tussen deze twee bevorderd kunnen worden door de zogeheten «industrial doctorates», wat een co-locatie van publieke en industriële onderzoekers bewerkstelligt en waardoor ook industriële onderzoekers kunnen promoveren onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar en dat daarmee het aantal bèta-promoties aangejaagd kan worden;

verzoekt de regering om de promotievorm «industrial doctorates» gezamenlijk door overheid en bedrijfsleven te ontwikkelen en voor wat betreft de overheid tijdelijk dekking te reserveren in het onderbenutte ho/wo--deel van de subsidieregeling praktijkleren en voor de lange termijn de thematiek en facilitering van «industrial doctorates» mee te nemen in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de uitwerking van de Wetenschapsvisie van het kabinet om een structurele oplossing te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg Mohandis Klaver Van Meenen

kst-31288-420 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 31 288, nr. 420


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.