Motie Bergkamp/Pia Dijkstra over het weglaten van geslachtsregistratie - Emancipatiebeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

 

30 420

Emancipatiebeleid

Nr. 215

MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het registreren van geslacht in sommige gevallen een automatisme is zonder dat dit een duidelijk doel dient; constaterende dat voor transgenders en mensen met een interseksecon-ditie of DSD (Disorders of Sex Development) de geslachtsregistratie tot vervelende situaties kan leiden;

overwegende dat geslachtsregistratie ook vanuit het oogpunt van vrouwenemancipatie in veel gevallen niet logisch is;

verzoekt de regering om, geslachtsregistratie voortaan weg te laten wanneer dit geen duidelijke functie heeft;

verzoekt de regering tevens om, dit nieuwe uitgangspunt uit te dragen richting alle zelfstandig bestuursorganen en agentschappen en als aandeelhouder mee te geven aan staatsdeelnemingen, en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp Pia Dijkstra

kst-30420-215 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 30 420, nr. 215


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.