Brief inzake uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester in april - Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»

Deze brief is onder nr. J toegevoegd aan wetsvoorstel 33239 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester i en dossier CII - Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland».

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»; Brief inzake uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester in april
Document­datum 01-04-2015
Publicatie­datum 01-04-2015
Nummer KST33239J
Kenmerk 33239;CII, nr. J
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 239 Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»

J1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Bij brief van 19 december berichtte ik u dat de toezegde beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet uiterlijk 1 april aan de Eerste Kamer zou worden aangeboden. Bij brief van 9 januari berichtte ik u voorts dat de toegezegde notitie over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester in april zou worden aangeboden.

Hierbij deel ik u mede dat de afronding van beide stukken meer tijd vergt dan aanvankelijk was voorzien, mede vanwege de benodigde afstemming en onderlinge samenhang. Ik streef er naar u beide stukken in de tweede helft van april te kunnen aanbieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Noot 1

De letter J heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 239.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.