16814 NL - wetsvoorstel
Regelen met betrekking tot millieu-effectrapportage

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 mei 1981 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in het belang van de bescherming van mens en milieu wenselijk is dat besluiten ter zake van activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, eerst worden genomen na overweging van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven daarvoor en van de gevolgen van die activiteiten en van die alternatieven voor het milieu op de grondslag van een daarover opgesteld, aan een openbare gedachtenwisseling onderworpen stuk, zulks teneinde dat belang naast andere belangen een volwaardige plaats in het besluitvormingsproces te geven; dat daartoe een regeling inzake het maken en behandelen van milieueffectrapporten met betrekking tot zodanige activiteiten -welke regeling gezien haar aard kan worden opgenomen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1979, 442) -dient te worden vastgesteld.

1.

Volledige titel

Uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot millieu-effectrapportage)

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.