Inbreng bij de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Met dank overgenomen van A.Th. (Adri) Duivesteijn i, gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2015, 11:55.

Vandaag (10 maart 2015) behandelt de Eerste Kamer een voor het sociaal woonstelsel belangrijk wetsvoorstel. Het is een wetsvoorstel dat de ontwikkeling van de sociale huursector in de komende jaren in de meest directe zin zal gaan beïnvloeden. De vraag is of het wetsvoorstel vooral een standstill symboliseert; of het een repressieve reactie is, van de politiek op de gedragingen van de sociale huursector, of dat er met deze wet daadwerkelijk ruimte ontstaat voor een modern woonstelsel dat dienstbaar is aan de burger.

Om die vraag te beantwoorden, ben ik in mijn bijdrage op een drietal aspecten ingegaan. Ik startte met een korte terugblik op de verzelfstandig van de sociale huursector. Vervolgens ging ik in op het voorliggende wetsvoorstel. Tenslotte heb ik stilgestaan bij de gewenste ontwikkelingsrichting van ons woonstelsel binnen onze huidige samenleving, en bij de rol die de sociale huursector daarin zou kunnen en moeten vervullen.

Lees hier mijn volledige bijdrage.