Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 24 februari 2015

1.

Kerngegevens

Officiële titel Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) donderdag 19 februari 2015
Document­datum 19-02-2015
Publicatie­datum 19-02-2015
Kenmerk 2014A04913
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 19 februari 2015

DER

STATEN-GENERAAL

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa i.v.m. agendapunt 4

EU i.v.m. agendapunt 13

FIN i.v.m. agendapunt 3, 7, 20

V&J i.v.m. agendapunt 4

VWS i.v.m. agendapunt 10

WR i.v.m. agendapunt 21

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

dinsdag 24 februari 2015

Tijd:

16.30 - 17.30 uur

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Wet- en regelgeving

Agendapunt:

Aanbieding Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht 2.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 13 februari 2015

Aanbieding Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht - 32043- 252

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 72a van de Pensioenwet en artikel 83a van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de

Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het betreft een lichte voorhang. Dit betekent dat u tot 13 maart 2015 de tijd heeft om met de Staatssecretaris over dit ontwerpbesluit te wisselen. Indien u kiest voor een schriftelijk overleg dan kan desgewenst de inbrengdatum gesteld worden op maandag 2 maart 2015 om 14.00 uur

waarbij de staatssecretaris verzocht wordt de beantwoording uiterlijk 10 maart a.s. naar de Kamer te sturen zodat u de mogelijkheid heeft tot een plenaire afronding.

U kunt tevens de staatssecretaris verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

3. Agendapunt:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 17 november 2014

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964

en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd - 34083

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

FIN

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 februari 2015

Nota naar aanleiding van het verslag - 34083-5

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 februari 2015

Nota van wijziging - 34083-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4. Agendapunt:

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de

AOW-gerechtigde leeftijd)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2014

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) - 34073

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

V&J, BiZa

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2015

Nota naar aanleiding van het verslag - 34073-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F.

Asscher - 17 februari 2015

Nota van wijziging - 34073-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5. Agendapunt:

Verzilveringsproblematiek premiekortingen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 6 februari 2015

Verzilveringsproblematiek premiekortingen - 29544-588

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn) d.d.5maart 2015

6. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 januari 2015, over Aanpak werkloosheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 10 februari 2015

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 januari 2015, over Aanpak werkloosheid - 29544-587

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn)

d.d. 5 maart 2015

7. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid

Tony van Dijck, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015, over extraterritoriale kostenregeling, tevens uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de leden Kerstens en Groot over het convenant dat de uitzendsector heeft gesloten met de Belastingdienst waardoor oneerlijke concurrentie en verdringing in de hand wordt gewerkt en een reactie op verzoek commissie over artikel 'Opnieuw misstanden in de bouw'

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 10 februari 2015

Reactie op het verzoek van het lid

Tony van Dijck, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015, over extraterritoriale kostenregeling

 • 31066-230

Voorstel:

Geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn)

op 5 maart 2015.

Volgcommissie(s):

FIN

8. Agendapunt:

Loondoorbetaling bij ziekte

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 6 februari 2015

Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-586

Voorstel:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Loondoorbetaling bij ziekte.

Noot:

Tijdens de procedurevergadering van 27 januari 2015 is besloten het algemeen overleg tot nader order uit te stellen in afwachting van een brief met het tijdplan betreffende de ontvangst van de doorrekening van het CPB van studies en de voorstellen die op basis hiervan gedaan worden en naar de Kamer gestuurd worden

9. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie inzake het door Milli Görüs

Nederland aan de commissie gestuurde afschrift van de brief van Köse

Advocaten aan de Minister SZW over “Onderzoek naar Turkse-

Nederlandse jongeren”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 9 februari 2015

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid inzake het door Milli Görüs Nederland aan de commissie gestuurde afschrift van de brief van Köse Advocaten aan de Minister SZW over

“Onderzoek naar Turkse-Nederlandse jongeren” - 32824-88

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek radicalisering d.d. 25 februari 2015

Noot:

Adressant reactie toezenden

10. Agendapunt:

Planning aanpassing Fraudewet en Boetebesluit, beantwoording vraag opsporing zorgfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 9 februari 2015

Planning aanpassing Fraudewet en Boetebesluit, beantwoording vraag opsporing zorgfraude - 17050-497

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen d.d. 25 maart 2015

Volgcommissie(s):

VWS

11. Agendapunt:

UWV ontslagprocedure en Wet werk en zekerheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 10 februari 2015

Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid - 33818-61

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.

12. Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 9 februari 2015

Derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies - 17050-499

Voorstel:

Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet aanpak schijnconstructies

(34108)

13. Agendapunt:

Migrantenmonitor 2012-2013

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 9 februari 2015

Migrantenmonitor 2012-2013 - 29407-199

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg

Integratieonderwerpen

Volgcommissie(s):

EU

14. Agendapunt:

Reactie op het bericht in de Telegraaf “Rotterdam machteloos tegen moskee-internaten”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 12 februari 2015

Reactie op het bericht in de Telegraaf “Rotterdam machteloos tegen moskee¬

internaten” - 34000-XV-58

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel op de jeugdverblijven (Kamerstuk 34053).

Noot:

De Kamer is in afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

15. Agendapunt:

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

(OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de

OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 17 februari 2015

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

(OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de

OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen - 2015Z02774

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

16. Agendapunt:

Afkoopsom van een klein pensioen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 13 februari 2015

Afkoopsom van een klein pensioen - 32043-253

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Pensioenonderwerpen

17. Agendapunt:

Reactie op de motie-Klein (Kamerstuk 33750 XV, nr. 49) wordt de regering verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele

AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 16 februari 2015

Reactie op de motie-Klein (Kamerstuk 33750 XV, nr. 49) wordt de regering verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken - 2015Z02730

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Pensioenonderwerpen

18. Agendapunt:

Aanbieding monitor arbeidsparticipatie UWV 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 13 februari 2015

Aanbieding monitor arbeidsparticipatie UWV 2014 - 29817-135

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

19. Agendapunt:

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Zaak:

Brief regering

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma

 • 16 februari 2015

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

 • 2015Z02723

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling Wijziging van de Algemene

Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW-

en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

(34 083).

Noot:

Zie agendapunt 3.

Adressant reactie toezenden

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten

Europese aangelegenheden

Geen agendapunten

Brieven van overige bewindspersonen

20. Agendapunt:

Stand van zaken rond de kinderopvanginstelling De Parel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2015

Stand van zaken rond de kinderopvanginstelling De Parel - 31322-268

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

FIN

21. Agendapunt:

Reactie van de minister voor Wonen en Rijksdienst op een brief van de

Vereniging Sinti, Roma en Woonwagen Bewoners Nederland (VSRWN)

Zaak:

Brief regering

 • minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok
 • 18 februari 2015

Reactie van de minister voor Wonen en Rijksdienst op een brief van de

Vereniging Sinti, Roma en Woonwagen Bewoners Nederland (VSRWN)

 • 2015Z02834

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Adressant reactie toezenden

Volgcommissie(s):

WR

Overig

22. Agendapunt:

Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het SCP-rapport

'Aanbod van arbeid 2014'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 11 februari 2015

Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het SCP-rapport 'Aanbod van arbeid 2014' - 2015Z02481

Voorstel:

Ter bespreking.

Rondvraag

Geen agendapunten

Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier: M. Peen

Activiteitnummer: 2014A04913

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.