Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid i.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van dieren, gewassen en bossen
  • onderhouden van relaties met

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 190 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.05.2024  .
com(2024)206
 
29.04.2024  .
Verslag com(2024)179
 
19.04.2024  .
Verslag com(2024)170
 
14.02.2024  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 853/2004, houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van ...
Verslag com(2024)66
 
05.02.2024  Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van ...
Besluit com(2024)52
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 105 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.02.2023  Specifieke regels voor bepaalde producten uit het VK die Noord-Ierland binnenkomen: detailhandelsgoederen, planten, pootaardappelen, machines, landbouwvoertuigen en ...
Verordening com(2023)124
 
27.02.2023  Specifieke regels met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bestemd zijn om in Noord-Ierland in de handel te worden gebracht.
Verordening com(2023)122
 
06.01.2023  Wijziging van de Verordeningen 2017/745 en 2017/746 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor ...
Verordening com(2023)10
 
13.12.2022  Aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen en heffingen.
Verordening com(2022)721
 
28.10.2022  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Georgië over de wijziging van bijlage XI-B ...
Besluit com(2022)561
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 14 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2023  Uitbreiding van de EU-maatregelen ter bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen met behulp van een “één gezondheid”-benadering.
Aanbeveling com(2023)191
 
20.09.2022  Betere preventie met vroegtijdige opsporing: een nieuwe EU-aanpak van kankerscreening ter vervanging van Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad.
Aanbeveling com(2022)474
 
18.12.2020  Gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de onderlinge erkenning van snelle antigeentests tegen COVID-19 in de EU.
Aanbeveling com(2020)849
 
26.04.2018  Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Aanbeveling com(2018)244
 
31.01.2018  Evaluatie van gezondheidstechnologie.
Verordening com(2018)51