Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid i.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van dieren, gewassen en bossen
  • onderhouden van relaties met

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 151 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.09.2021  Framework of measures for ensuring the supply of crisis-relevant medical countermeasures in the event of a public health emergency at Union level.
Verordening com(2021)577
 
08.07.2021  Cohesion policy as an instrument to reduce healthcare disparities and enhance cross-border health cooperation.
ini(2021)2100
 
07.06.2021  Uitvoering van Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
Verslag com(2021)287
 
31.05.2021  Ervaring van de lidstaten met Richtlijn 2009/41/EG inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen voor de periode 2014-2018.
Verslag com(2021)266
 
20.05.2021  Toepassing van Richtlijn 2014/40/EU betreffende de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten.
Verslag com(2021)249
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 112 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
03.05.2021  Standpunt EU tijdens de 74e zitting van de Wereldgezondheidsvergadering.
Besluit com(2021)233
 
23.12.2020  Wijzigen beschikkingen over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhouding van rassen van landbouwgewassen.
Besluit com(2020)853
 
23.12.2020  Wijziging van de Beschikking over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan dergelijk in de Unie geproduceerd ...
Besluit com(2020)852
 
17.06.2020  Uitvoering klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, en de levering ...
Verordening com(2020)261
 
28.05.2020  Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”).
Verordening com(2020)405
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 11 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.12.2020  Gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de onderlinge erkenning van snelle antigeentests tegen COVID-19 in de EU.
Aanbeveling com(2020)849
 
26.04.2018  Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Aanbeveling com(2018)244
 
30.08.2011  Elektronische identificatie van runderen en schrappen van bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees.
Verordening com(2011)525
 
25.05.2009  Goedkeuring van de wijzigingen van bijlage II en bijlage III bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische ...
Besluit com(2009)236
 
11.11.2008  Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten.
Aanbeveling com(2008)726