Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 257 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
06.06.2024  .
com(2024)232
 
28.05.2024  .
Besluit com(2024)219
 
10.04.2024  .
Verslag com(2024)158
 
19.02.2024  Effecten van Richtlijn 2014/55/EU op de interne markt en de invoering van elektronische facturering bij overheidsopdrachten.
Verslag com(2024)72
 
14.02.2024  “Jaarverslag over de eengemaakte markt en het concurrentievermogen 2024”.
Mededeling com(2024)77
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 151 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.02.2024  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 10, 13, 37, ...
Besluit com(2024)61
 
23.10.2023  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging van VN-Reglementen, voor nieuwe ...
Besluit com(2023)644
 
01.09.2023  Wijziging en rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers die in Roemenië zijn ...
Richtlijn com(2023)502
 
17.07.2023  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de vaststelling van zijn reglement van orde met betrekking tot de selectie van de voorzitter.
Besluit com(2023)450
 
23.05.2023  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging van reglementen en voor nieuwe ...
Besluit com(2023)264
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 14 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593
 
02.10.2007  Wijziging van richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 ...
Beschikking com(2007)559