Vragen Tweede Kamerfractie Lid-Klein over de waterrekening (2014Z23973)

externe link origineel bericht
publicatie datum 29 december 2014
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i
kamerleden N.P.M. (Norbert) Klein i
partijen Tweede Kamerfractie Lid-Klein i

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014–2015

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2014Z23973

Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de waterrekening (ingezonden 29 december 2014).

Vraag 1

Berust het bericht van Vewin dat in veel gemeenten de precarioheffing de rekening voor het water voor burgers disproportioneel hoog maakt, op waarheid?1 Is het nu zelfs zo erg dat op een waterfactuur van € 200, deze voor € 40 à 50 aan precarioheffing bestaat?

Vraag 2

Klopt daarnaast de zorg van Energie-Nederland, dat de elektriciteitsprijzen voor burgers een soortgelijke problematiek kennen, waarbij de precarioheffin-gen de elektriciteitsrekening disproportioneel veel verhogen?

Vraag 3

Deelt u de mening, zoals deze ook door de Tweede Kamer in eerdere moties is uitgesproken, dat een dergelijke precarioheffing op een eerste levensbehoefte niet wenselijk is en tot onrechtvaardige verschillen in de waterrekening voor burgers per gemeente leidt?

Vraag 4

Wat is de reden dat de indiening van het wetsvoorstel «Afschaffing precario van nutsbedrijven» bij de Tweede Kamer keer op keer wordt uitgesteld, ondanks uw toezeggingen in 20112 en 20143 4, om het zo spoedig mogelijk in te dienen, met als laatste toezegging de overschreden deadline najaar 2014? Waarom heeft u de Tweede Kamer niet geïnformeerd over dit dralen?

Vraag 5

Wat is uw planning om het wetsvoorstel alsnog bij de Tweede Kamer in te dienen?

1  Aangeboden petitie «10 jaar moties schaf precariobelasting nutsbedrijven af»! door Vewin, Netbeheer Nederland en Vereniging Energie-Nederland d.d. 16 december 2014

2  Kamerstuk 32 500 VII i, nr. 109 i

3  Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 1524

4  Kamerstuk 34 000 B i, nr. 2 i

kv-tk-2014Z23973 ’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Vragen