Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit Directoraat-Generaal i is het coördineren van het beleid van de Europese Commissie i met betrekking tot de stabiliteit op de financiële markten. Het Directoraat-Generaal moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie actief en alert blijft inzetten op het toezicht op de financiële markten. De bankensector is hierbij een belangrijk onderdeel.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie i

Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten focust zich onder meer op het:

  • verbeteren van het investeringsklimaat
  • ontwikkelen van regelgeving die de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële dienstensector vergroot
  • stimuleren van consumentvriendelijkheid van de financiële diensten
  • waarborgen van een effectieve implementatie van de banken-unie
  • verbeteren van het functioneren van de toezichthouders op de financiële markten
  • ontwikkelen van een kapitaalmarktunie
  • waarborgen van de veiligheid en modernisatie van digitale financiële diensten
  • bestrijden van witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit
  • opleggen van sancties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 239 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.12.2022  Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [xxxx] tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EU, 2013/36/EU en (EU) 2019/2034 wat betreft de ...
Richtlijn com(2022)698
 
07.12.2022  Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [xxxx] tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2017/1131 ...
Verordening com(2022)697
 
07.12.2022  MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Een route naar een sterker ...
Mededeling com(2022)696
 
07.12.2022  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU met als doel de publieke kapitaalmarkten in de Unie aantrekkelijker te maken voor ondernemingen en de toegang tot kapitaal voor kleine ...
Richtlijn com(2022)760
 
07.12.2022  Aandelenstructuur met meervoudig stemrecht in ondernemingen die om de toelating tot de handel van hun aandelen op een mkb-groeimarkt verzoeken.
Richtlijn com(2022)761
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 128 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.10.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de prudentiële behandeling van bepaalde groepen van mondiaal systeemrelevante ...
Verordening com(2021)665
 
15.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die ...
Verordening com(2021)397
 
15.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in ...
Richtlijn com(2021)399
 
21.04.2021  Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen.
Richtlijn com(2021)189
 
24.09.2020  Wijziging van de Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 6 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.12.2022  Wijziging verordening 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de integriteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
Verordening join(2022)56
 
28.09.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 voor maatregelen tegen acties die de territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigen.
join(2022)43
 
25.11.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de ...
Verordening com(2021)722
 
12.09.2017  Amendering bij besluit ter ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)499
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651