Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 11 september 2014

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) woensdag 3 september 2014
Document­datum 03-09-2014
Publicatie­datum 09-09-2014
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 9 september 2014

DER

STATEN-GENERAAL

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt*

en wijziging volgorde agendapunten.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. agendapunt

Volgcommissie(s):

DEF 9

EU i.v.m. agendapunt 20, 44

FIN i.v.m. agendapunt 6

i.v.m. agendapunt

I&M 41, 42

KR i.v.m. agendapunt 13, 31

i.v.m. agendapunt

OCW 37

RU i.v.m. agendapunt 46, 50

i.v.m. agendapunt

SZW 32, 37

V&J i.v.m. agendapunt 2, 23, 32, 37

VWS i.v.m. agendapunt 37

i.v.m. agendapunt

WR 34

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

donderdag 11 september 2014

Tijd:

uur 11.30 - 12.30

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Algemene Zaken

2. Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 17 juli 2014

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - 33989

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 oktober 2014 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

V&J

3. Agendapunt:

Reactie op het verzoek de heer Van Raak e.a. over toezending

Miljoenennota

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 2 september 2014

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over toezending van de

Miljoenennota - 32173-3

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Binnenlandse Zaken

4. Agendapunt:

Informatie over de inrichting en de uitwerking van de

Transitiecommissie Sociaal Domein

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014

Informatie over de inrichting en de uitwerking van de Transitiecommissie

Sociaal Domein - 33750-VII-65

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935

en Voortgang decentralisatieproces.

5. Agendapunt:

Inrichting informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 juli 2014

Inrichting informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein - 33750-

VII-67

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935

en Voortgang decentralisatieproces.

6. Agendapunt:

Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014

Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein - 33750-B-19

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen Wetgevingsoverleg voortgang van het decentralisatieproject.

Volgcommissie(s):

FIN

7. Agendapunt:

Afronding werkzaamheden van drie ambassadeurs voor de regionale samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2014

Afronding werkzaamheden van drie ambassadeurs voor de regionale samenwerking - 31839-409

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935

en Voortgang decentralisatieproces.

8. Agendapunt:

Kabinetsreactie op de motie Voortman over het de Kamer snel laten beschikken over betrouwbare en actuele informatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014

Kabinetsreactie op de motie Voortman over het de Kamer snel laten beschikken over betrouwbare en actuele informatie - 32802-9

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van TK 33328 Wet open overheid.

9. Agendapunt:

Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014

Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) - 29924-113

Voorstel:

Agenderen voor eerst volgende algemeen overleg inzake IVD-

aangelegenheden.

Volgcommissie(s):

DEF

10. Agendapunt:

Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juli 2014

Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet - 33268-24

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkiezingsaangelegenheden d.d. 11 september 2014.

11. Agendapunt:

Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014

Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet - 33268-25

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over verkiezingsaangelegenheden op donderdag 11 september 2014.

12. Agendapunt:

Afschrift brief Kiesraad aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mb.t. advies n.a.v gemeenteraadsverkiezingen en verkiezing Europees parlement 2014

Zaak:

Brief derden - Kiesraad te Den Haag - 24 juli 2014

Afschrift brief Kiesraad aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mb.t. advies n.a.v gemeenteraadsverkiezingen en - 2014Z13972

verkiezing Europees parlement 2014

Voorstel:

Minister BZK vragen met spoed het kabinetsstandpunt tijdig voor het AO

Evaluatie verkiezingen op 25 september a.s. aan de Kamer te doen toekomen.

13. Agendapunt:

Aanbieden van de algemene maatregel van bestuur houdende het

Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juli 2014

Aanbieden van de algemene maatregel van bestuur houdende het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - 31568-140

Voorstel:

Ter kennis brengen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Volgcommissie(s):

KR

14. Agendapunt:

Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 augustus 2014

Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2013 - 28479-70

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 Hfst. VII

BZK.

15. Agendapunt:

Uitstel reactie over uitvoering van de motie van het lid Heijnen

(Kamerstuk 25 764, nr. 77) inzake biometrische gegevens in de paspoorten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014

Uitstel toezending reactie over uitvoering van de motie van het lid Heijnen inzake biometrische gegevens in de paspoorten - 25764-82

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

16. Agendapunt:

Voortgang van de uitvoering van de ICT-Beveiligingsassessments

DigiD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014

Voortgang van de uitvoering van de ICT-Beveiligingsassessments DigiD - 26643-323

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

17. Agendapunt:

Bekrachtiging initiatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (Kamerstuk 33 344)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014

Bekrachtiging initiatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren - 33344-9

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

18. Agendapunt:

Reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake visienota bestuur en bestuurlijke inrichting

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014

Reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 33047-23

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

19. Agendapunt:

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 32752-43

Voorstel:

Kabinetsstandpunt afwachten.

20. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over het voorstel verordening Europese politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014

Reactie op het verzoek van de commissie over het voorstel verordening

Europese politieke partijen - 22112-1886

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

21. Agendapunt:

Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 augustus 2014

Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT - 33978-5

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel TK 33978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT.

22. Agendapunt:

Voortgang inzake de normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014

Voortgang inzake de normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector - 30111-72

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 33978 verlaging bezoldigingsmaximum WNT, en VvW TK 34017 Reparatiewet WNT.

23. Agendapunt:

Aanpak identiteitsfraude - Uitvoeringsagenda 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juli 2014

Aanpak identiteitsfraude - Uitvoeringsagenda 2014 - 17050-485

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over de BRP op 16 oktober 2014.

Volgcommissie(s):

V&J

24. Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juli 2014

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten - 25764-81

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

25. Agendapunt:

Aanbieding evaluatierapport over klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juli 2014

Aanbieding evaluatierapport over klokkenluiders - 33258-29

Voorstel:

Kabinetsstandpunt afwachten.

26. Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting

Integriteitsbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014

Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting

Integriteitsbeleid - 30985-10

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

27. Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het monitoringsrapport Nederland

Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014

Uitstel toezending reactie op het monitoringsrapport Nederland Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie - 30184-36

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

28. Agendapunt:

Aanbieding afschrift van de reactie op een vraag over ouders die alleen met hun minderjarige kinderen reizen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 augustus 2014

Aanbieding afschrift van de reactie op een vraag over ouders die alleen met hun minderjarige kinderen reizen - 2014Z14004

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

29. Agendapunt:

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 augustus 2014

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten 25764-83

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

30. Agendapunt:

Reactie op het verzoek tot uitvoering van de motie Heijnen c.s. inzake het opslaan van vingerafdrukken in paspoorten (Kamerstuk 25764, nr.6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 augustus 2014

Reactie op het verzoek tot uitvoering van de motie Heijnen c.s. inzake het opslaan van vingerafdrukken in paspoorten (Kamerstuk 25764, nr. 60) - 25764-84

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

31. Agendapunt:

Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juli 2014

Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden - 33750-IV-48

Voorstel:

Ter kennis brengen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Volgcommissie(s):

KR

32. Agendapunt:

Nazending bijlagen Voortgangsbrief Discriminatie 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 augustus 2014

Nazending bijlagen Voortgangsbrief Discriminatie 2013 - 30950-74

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over discriminatie, waartoe uw commissie reeds eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Volgcommissie(s):

SZW, V&J

33. Agendapunt:

Afschrift van een adviesaanvraag aan het Centraal Planbureau over opkomstpercentages en herindelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 augustus 2014

Afschrift van een adviesaanvraag aan het Centraal Planbureau over opkomstpercentages en herindelingen - 28750-59

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

34. Agendapunt:

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 4 juni 2014

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(Reparatiewet BZK 2014) - 33951

Voorstel:

Inbreng voor het verslag kon worden geleverd tot donderdag 4 september jl.

Volgcommissie(s):

WR

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2014

Nota van wijziging - 33951-5

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

WR

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014

Tweede nota van wijziging - 33951-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

WR

35. Agendapunt:

Acties n.a.v. verkenning knelpunten integriteitsonderzoeken bij vermoedens van schendingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2014

Acties n.a.v. verkenning knelpunten integriteitsonderzoeken bij vermoedens van schendingen - 28844-78

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 Hfst VII

BZK.

36. Agendapunt:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 28 mei 2014

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) - 33946

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014

Nota naar aanleiding van het verslag - 33946-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

37. Agendapunt:

Uitstelbericht over een uitzondering op het verbod van direct onderscheid naar geslacht in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 september 2014

Uitstel toezending van een voorstel over een uitzondering op het verbod van direct onderscheid naar geslacht in de Algemene wet gelijke behandeling - 28481-23

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

V&J, VWS, SZW, OCW

38. Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de

Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 maart 2010

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter - 32334

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. van

Tongeren (GroenLinks) - 20 augustus 2014

Nota naar aanleiding van het verslag - 32334-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

39. Agendapunt:

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 september 2014

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos - 31475-19

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg ProDemos.

Overig

40. Agendapunt:

Aanbieding werkprogramma 2015 van Rob

Zaak:

Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 14 juli 2014

Aanbieding werkprogramma 2015 van Rob - 2014Z13395

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

41. Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 juli 2014

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s - 33659-20

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen of schriftelijk overleg op korte termijn.

Volgcommissie(s):

I&M

42. Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014

Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s - 33659-21

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen of schriftelijk overleg op korte termijn.

Noot:

De voorhangtermijn is door de staatssecretaris van I&M verlengd tot 30 september 2014.

Volgcommissie(s):

I&M

43. Agendapunt:

Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014

Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Noot: Leden kunnen voor 1 oktober 2014 onderzoeksvoorstellen indienen bij de vaste/algemene commissies.

Iedere commissie dient uiterlijk 1 november 2014 één (of geen) voorstel in bij de commissie voor de Rijksuitgaven. Deze datum zal als strikte deadline worden gehanteerd.

De leden en de commissies worden verzocht selectief te zijn. Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer).

De commissie voor de Rijksuitgaven toetst de commissievoorstellen aan de hand van de vastgestelde criteria (deze staan in de bijlage van de brief van 5 juni 2014: Kamerstuk 32 224, nr. 10)) en stelt vervolgens een voordracht op aan de Kamer - rekening houdend met nog lopende onderzoeken - voor ten hoogste drie nieuwe onderzoeken. De commissie zal hierbij onder andere toetsen op de beschikbare capaciteit bij leden en bij de ambtelijke organisatie om zelf nieuwe onderzoeken in uitvoering te nemen.

44. Agendapunt:

Fiche 2: Besluit opvolger programma interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsorganisaties (ISA²)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans 2 september 2014

Fiche 2: Besluit opvolger programma interoperabiliteitoplossingen voor

Europese overheidsorganisaties (ISA²) - 2014Z14768

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

Toegevoegde agendapunten

*45. Agendapunt:

Behandeling begrotingen Binnenlandse Zaken 2015

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 29 augustus 2014

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015 - 2014Z14561

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 28 augustus 2014

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten

Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014 - 2014Z14485

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De commissie dient ten aanzien van de volgende punten een besluit te

nemen:

inbrengtermijnen voor feitelijke vragen;

1.

het houden van een wetgevingsoverleg (WGO) in de vorm van een:

2.

  • a) 
    WGO begrotingsonderzoek;
  • b) 
    WGO over een deel van de begroting;

het houden van een begrotingsoverleg 3.

het aanwijzen van één of meer rapporteurs 4.

briefings door de Algemene Rekenkamer.

5.

Voorgesteld wordt om nu reeds de inbrengdata vast te stellen voor de

Verslagen houdende een lijst van feitelijke vragen:

dinsdag 23 september te 14:00 uur Hfst. I en Hfst. III ABC donderdag 9 oktober te 14:00 uur Hfst. IIA en IIB (voor Hfst. IIA wordt in overweging gegeven een blanco Verslag uit te brengen)

dinsdag 14 oktober te 14:00 uur Hfst. VII en de Fondsen B en C

46. Agendapunt:

Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v.

Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2014

Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99)

over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD

(Kamerstuk 30 977, nr. 105) - 2014Z14886

Voorstel:

Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-

aangelegenheden.

Volgcommissie(s):

RU

47. Agendapunt:

Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 september 2014

Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media

(rapport nr. 39) - 29924-114

Voorstel:

Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-

aangelegenheden.

48. Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Raak om openbaarmaking van de

Prinsjesdagstukken

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 4 september 2014

Reactie op verzoek van het lid Van Raak om openbaarmaking van de

Prinsjesdagstukken - 32173-4

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

49. Agendapunt:

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 5 september 2014

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet

(Reparatiewet WNT) - 34017

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 september 2014 te 14:00 uur.

Noot:

De voorgestelde inbrengdatum komt voort uit het spoedeisende karakter van dit wetsvoorstel. De commissie kan desgewenst de leden in overweging geven blanco verslag uit te brengen.

50. Agendapunt:

Afschrift van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v.

Kamerstuk 30977, nr. 99) inzake de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 5 september 2014

Afschrift van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30 977, nr. 99) inzake de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105) - 30977-106

Voorstel:

Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-

aangelegenheden.

Volgcommissie(s):

RU

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

F.M.J. Hendrickx

Activiteitnummer:

2014A03145

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.