Brief regering; Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten - Mensenrechten in Nederland

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33826 - Nationaal actieplan mensenrechten in Nederland.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mensenrechten in Nederland; Brief regering; Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten
Document­datum 08-07-2014
Publicatie­datum 08-07-2014
Nummer KST338263
Kenmerk 33826, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 826

Mensenrechten in Nederland

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2014

Tijdens het Algemeen Overleg Mensenrechten van 10 april jongstleden (Kamerstuk 33 826, nr. 2) heb ik toegezegd uw Kamer voor de zomer een overzicht te sturen van alle internationale aanbevelingen die Nederland de afgelopen jaren ontvangen heeft op het gebied van mensenrechten, inclusief de wijze waarop deze aanbevelingen nagekomen worden.

Hierbij bericht ik u dat ik u dit overzicht niet binnen de door mij toegezegde termijn kan doen toekomen. Voor de volledigheid en duidelijkheid van het overzicht is het van belang dat het in overeenstemming is met de rapportages die Nederland op periodieke basis naar de verschillende internationale toezichthoudende comités stuurt. Op het moment zijn twee van deze rapportages, namelijk die voor het VN-Mensenrechtencomité en die voor de VN-Mensenrechtenraad, echter nog in voorbereiding. Ik ben voornemens u uiterlijk 1 oktober aanstaande het complete overzicht toe te sturen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.