Spreektekst Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties 12 juni 2014

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op donderdag 12 juni 2014, 3:14.

VZ,

Als rapporteur zijn er al veel vragen gesteld, ik kijk dan ook uit naar de beantwoording.

Namens de VVD heb ik nog de volgende opmerkingen over het jaarverslag en de vragen en de antwoorden daarop.

De VVD maakt zich al geruime tijd zorgen over het instemmen van het College Financieel Toezicht met de leningaanvragen van Curacao en Sint Maarten. De VVD is van mening dat in deze constructie, waarbij het CFT de risicoanalyse doet en aan de hand daarvan haar goedkeuring geeft, een kamerlid niet de mogelijkheid heeft om te controleren of het geld daadwerkelijk verantwoord wordt besteed.

Als voorbeeld wil ik graag het Ziekenhuis op Curacao noemen. Daar is alleen door Nederland op ingeschreven. De inzet was om 30% private investeerders te krijgen. Die zijn er dus niet. Waarom niet is dan mijn vraag? Is de investering te risicovol? Is de business case beschikbaar en biedt deze voldoende houvast voor een levensvatbaar ziekenhuis? Zijn alle kosten ook opgenomen in de begroting van het ziekenhuis? Ik begrijp dat het bouwrijp maken al niet in de begroting stond en dat die kosten alweer uit de hand gaan lopen. Kortom, vragen die ik als volksvertegenwoordiger heb over een lening die op de Nederlandse begroting staat. Kan de minister mij daar een antwoord op geven.

Leningen vallen ook onder beleidsartikel 2 van de begroting: bevorderen van de autonomie van de Koninkrijkspartners. Hoe wordt gegarandeerd dat de lening ook daadwerkelijk de autonomie gaat bevorderen. In de zaak van het ziekenhuis, wat als de lening zo groot gaat worden dat afbetalen een probleem gaat worden, is dan de autonomie bevorderd?

Nergens in de Rijkswet Financieel toezicht staat dat de rijksministerraad deze informatie niet zou mogen krijgen. Ik wil de minister daarom vragen om dit aanhangig te maken in de Rijksministerraad. Op deze wijze kan de informatie over leningen zoals business case, begrotingsreeksen en exploitatiekosten om maar een paar voorbeelden te noemen ook gedeeld worden met de Tweede Kamer zodat de informatie tav posten op de Nederlandse begroting helder zijn.

Ik wil van de minister vragen of bij de volgende begrotings- en verantwoordingscyclus deze volledig kunnen spiegelen

en

klopt het dat 2014 gebruikt gaat worden voor de beleidsdoorlichting van artikel 2 van de begroting

Tot slot voorzitter

De VVD wil dat belastinggeld goed en efficiënt gebruikt wordt. Als we een begrotingsartikel hebben dat “bevordering van de autonomie van de Koninkrijkspartners” heet, dan wil ik ook dat we, met dat geld, uiteindelijk uit gaan komen bij de complete autonomie van de landen binnen het Koninkrijk.