Begroting Koninkrijksrelaties 28 november

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op donderdag 28 november 2013.

De VVD is van mening dat er een onbalans is in het Koninkrijk der Nederlanden. Na de transitie van 10-10-10 zijn er nu vier autonome landen binnen het Koninkrijk. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De onderlinge relatie is vastgelegd in het Statuut. Met dat Statuut is ook geregeld dat Nederland altijd de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor de 3 andere landen. Maar omdat ze autonoom zijn heeft Nederland geen zeggenschap over die landen. De VVD vindt het niet passend dat Nederland als achtervang blijft dienen voor mogelijk slecht beleid van de landen. De aansprakelijkheid van Nederland komt in beeld als het in de landen helemaal fout gaat en dan hebben we als Nederland, maar zeker ook als Nederlandse belastingbetaler een groot probleem.

De VVD wil dus een verandering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. Daar heb ik, samen met Ronald van Raak (SP), een initiatiefnota voor geschreven, namelijk een omvorming van het Koninkrijk naar een gemenebest. Het Britse gemenebest dient daarbij als voorbeeld. Alle landen dienen dan wel zelfstandig te worden en krijgen dan een eigen paspoort.

Tevens heb ik een initiatiefwet ingediend die de vestiging van kansarme Arubanen, Curaçaoënaars en Sint Maartenaren beperkt. De problemen en overlast die een relatief grote groep van de voormalige Antillen veroorzaakt in Nederland is groot. Dit vindt ook de Raad van State. De voorkeur van de VVD was om het personenverkeer binnen het Koninkrijk per Rijkswet te regelen. Dit ook vanwege het feit dat de andere landen in het Koninkrijk al een dergelijke vestigingseis hebben voor de Europese Nederlanders die zich willen vestigen op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Helaas wensen de overige landen niet mee te werken aan het tot stand komen van een dergelijke Rijkswet en daarom is de VVD met het initiatief gekomen.

Passend bij de initiatieven van het gemenebest en de initiatiefwet is het idee om het paspoort van het Koninkrijk al anders vorm te geven. Het voorstel is om dit te doen door op de paspoorten van inwoners van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, de naam van het land van geboorte op het paspoort te plaatsen, in lijn met de paspoorten van het Britse gemenebest. Dat betekent dus ook dat op het Nederlandse paspoort Nederland komt te staan. Dit doet verder geen afbreuk aan het Nederlanderschap. Dat blijft zolang de eilanden onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden zijn.