Fiscale maatregelen woningmarkt

Met dank overgenomen van M.M. (Margreet) de Boer i, gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2013.

De Eerste Kamer heeft op 2 juli ingestemd met de novelle verhuurderheffing 2013. Dit introduceert een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. De Eerste Kamer had zelf bij motie gevraagd om deze novelle, waarin de beperkte verhuurderheffing voor 2013 is afgesplitst van de geplande heffing voor 2014 en verder. Ook GroenLinks drong aan op deze afsplitsing; we hebben dan ook voor de novelle gestemd. Minister Blok gaf aan dat het voorstel voor de verhuurderheffing voor 2014 en verder onderdeel zal uitmaken van het wetsvoorstel fiscale maatregelen woningmarkt, dat rond Prinsjesdag naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Voorzitter,

Ik zal kort zijn.

De fractie van GroenLinks heeft grote bedenkingen bij de verhuurderheffing. Deze bezwaren betreffen met name de nadelige effecten die een blijvende, omvangrijke heffing zullen hebben op de sociale huursector in Nederland.

Vandaag spreken wij echter niet over een blijvende, omvangrijke heffing; vandaag spreken wij over een heffing van € 50 miljoen voor 2013.

Ook onze fractie steunde in december 2012 de motie waarin de minister werd opgeroepen met een novelle te komen waarin de verhuurderheffing werd beperkt tot 2013, en met nieuwe plannen te komen ten aanzien van de verhuurderheffing 2014 en verder. Met de novelle die we vandaag behandelen komt de minister zonder meer aan het eerste deel van deze motie tegemoet. Wij zien dan ook geen reden tegen deze novelle, en het door de novelle gewijzigde wetsvoorstel te stemmen. In casu achten wij ook de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel tot 1 januari 2013 te billijken: met het aannemen van de motie Essers in deze kamer was voor de betreffende belastingplichtige verhuurders voor 1 januari 2013 duidelijk dat er over dit jaar een heffing zou komen, en hoe hoog deze zou zijn.

Aan de oproep van de motie Essers om voor 1 maart het voorstel met betrekking tot de verhuurderheffing 2014 en nader uit te werken en aan deze kamer te sturen heeft de minister niet voldaan. Pas onlangs ontvingen wij een brief inzake varianten rond de verhuurderheffing. Zonder nu uitgebreid op deze brief in te gaan - dat zullen we ongetwijfeld doen wanneer wij het wetsvoorstel verhuurderheffing 2014 en verder bespreken - wil ik al wel vast aangeven dat de fractie van GroenLinks het betreurt dat in deze brief onverkort wordt vastgehouden aan de geplande opbrengst van de heffing zelf (dus zonder rekening te houden met mogelijke opbrengsten elders). En ik sluit me dan ook graag aan bij het pleidooi van de heer Essers om ook varianten die wel rekening houden met verhoogde belastinginkomsten en minder uitkering in zijn afwegingen te betrekken. Meer in het algemeen zou ik de minister willen vragen of hij ons alvast iets kan vertellen over zijn weging van de verschillende varianten.

Dat antwoord wacht ik met belangstelling af.