33715 NL - wetsvoorstel
Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2013 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector te wijzigen op het terrein van algemeen nut beogende instellingen en van gesubsidieerde instellingen en in deze wet enige technische wijzigingen aan te brengen.

1.

Volledige titel

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(45 stuks)

2 30 augustus 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 30 augustus 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 30 augustus 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 6 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337151
Koninklijke boodschap
 
2 6 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337152
Voorstel van wet
 
2 6 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337153
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.