Kamervragen over het bericht ‘Onmacht en angst zag ik in de time-outkamer’

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 15 augustus 2013, 4:03.

2013Z15796

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Onmacht en angst zag ik in de time-outkamer’ (ingezonden 14

augustus 2013)

  • Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Onmacht en angst zag ik in de time-outkamer’? 1)
  • Hoe verhouden de uitspraken van de bestuurders in het artikel zich tot de wet- en regelgeving met betrekking tot het medisch beroepsgeheim, de verstrekking van patiëntgegevens en privacy in algemene zin?
  • Hoe beoordeelt u in juridische zin, maar ook in het kader van de gebruikelijke en gewenste omgang tussen patiënt en behandelaar, het gegeven dat bestuurders van een zorginstelling in een landelijk dagblad verantwoording afleggen over een specifieke casus?
  • Welke ruimte hebben (bestuurders van) zorginstellingen om op basis van bestaande wet- en regelgeving in de openbaarheid verantwoording af te leggen over specifieke gevallen? Hoe beoordeelt u deze ruimte?
  • Bent u bereid in de voorliggende casus de Inspectie voor de Gezondheidszorg te laten onderzoeken hoe de indicatiestelling door het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorginstelling precies is verlopen, en de nabestaanden daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?
  • 1) 
    NRC Handelsblad, 10 augustus 2013