Kamervragen over gehandicaptenzorg

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2013, 1:58.

Kamervragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er nog altijd veel mis is in de gehandicaptenzorg.

 • Bent u bekend met de uitzending Nieuwsuur ‘Nog altijd veel mis in gehandicaptenzorg’ 1)
 • Herkent u het beeld uit het Nieuwsuur-onderzoek, waaruit blijkt dat een groot deel van de instellingen in de gehandicaptenzorg niet voldoet aan de minimum normen? Zo ja, wat is uw oordeel hierover en welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 • Zijn er wettelijke (minimum) normen waar een instelling aan moet voldoen bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen? Zo ja, welke zijn dat? Welke minimum opleiding of training moet een medewerker met succes gevolgd hebben om vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals separatie en fixatie, toe te passen bij een cliënt of medeburger?
 • Kunt u een verklaring geven dat minder instellingen in de gehandicaptenzorg voldoen aan de minimum normen ten opzichte van het onderzoek uitgevoerd door de Inspectie in 2007? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om hier onderzoek naar te doen?
 • Welke definitie hanteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg met betrekking tot de kwaliteit van het personeel? Komt deze overeen met de definitie die Nieuwsuur gebruikt?
 • Klopt het dat veel instellingen in de gehandicaptenzorg hun personeel onvoldoende trainen en onvoldoende opleidingen aanbieden om de werkzaamheden in de gehandicaptenzorg adequaat en veilig uit te kunnen voeren? Zo ja, heeft u hier een verklaring voor en zo nee bent u bereid de oorzaak te onderzoeken?
 • Bent u bereid een breed onderzoek in de gehandicaptenzorg uit te voeren naar wat directie en management doen om hun personeel goed te scholen om alle werkzaamheden in de gehandicaptenzorg adequaat en veilig uit te voeren, daarbij ook specifiek kijkend naar het bevorderen van kennis en deskundigheid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen? Zo nee, waarom niet?
 • Kan een overzicht worden gegeven hoe vaak vrijheidsbeperkende maatregelen in de gehandicaptensector en in andere sectoren worden toegepast? Zo nee, waarom niet en bent u bereid een landelijke registratie te regelen in de nieuw wet Zorg en Dwang?
 • Kan een overzicht worden gegeven hoe vaak vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast in instellingen in de gehandicaptensector en in andere sectoren die geen Bopz-aanmerking hebben? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit te onderzoeken?
 • Kunnen de raden van besturen van instellingen in de gehandicaptenzorg die regels en/of minimale normen overtreden met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen strafrechtelijk worden vervolgd en/of aansprakelijk worden gesteld? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat strafrechtelijke vervolging en/of aansprakelijkheid noodzakelijk of gewenst is?
 • In hoeverre is het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen door instellingen die geen Bopz-aanmerking hebben strafbaar en/of zijn Raden van Bestuur aansprakelijk? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat strafrechtelijke vervolging en/of aansprakelijkheid in deze noodzakelijk of gewenst is?