Stemmingen Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

Sprekers

De heer Van Weyenberg (D66)
De heer Klein (50PLUS)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33610).

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

S.P.R.A. (Steven) van WeyenbergDe heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Wij stemmen vandaag over twee pensioenwetten. De eerste gaat over de pensioendeal van 250 miljoen, waarmee mensen worden verplicht om voor heel kleine bedragen bij te sparen en waarbij er toch belastinggeld gaat naar een pensioenopbouw als je meer dan €100.000 verdient. Iedereen is daar buitengewoon kritisch over: de Nederlandsche Bank, de Raad van State, de Autoriteit Financiële Markten, de sociale partners zelf die deze deal hebben gemaakt en zelfs het kabinet is in de memorie van toelichting niet enthousiast. Ik begrijp dat de enige reden om dit te doen is dat er een afspraak is gemaakt in het sociaal akkoord, maar wat mij betreft neemt een parlement dat een wet die dusdanig rammelt aanneemt zichzelf niet serieus. Daarom zal de factie van D66 tegen dat wetsvoorstel stemmen.

Daarnaast ligt er een beperking van het pensioensparen. Die richting begrijpt mijn fractie. Mijn fractie vindt het ook goed dat er een maximering op €100.000 wordt afgesproken, maar dan is het natuurlijk wel nodig dat tegenover minder pensioenopbouw ook lagere pensioenpremies staan. Juist daar kunnen kabinet en sociale partners geen waarborgen bieden. Daarmee dreigen jongeren en werkenden de pineut te zijn, missen we een bijdrage aan economisch herstel en is een bezuiniging van 3 miljard euro boterzacht geworden. Het kabinet kiest duidelijk voor vrede in de polder in plaats van voor de portemonnee van mensen. Daarom zal mijn fractie ook tegen dat wetsvoorstel stemmen.

©

N.P.M. (Norbert)  KleinDe heer Klein (50PLUS):

Voorzitter. De 50PLUS-fractie staat voor een goed pensioen voor de gepensioneerden nu en voor de gepensioneerden van de toekomst. Het wetsvoorstel 33610, over maximering pensioenopbouw, heeft tot doel een miljardenbezuiniging te realiseren maar legt daarvoor de rekening bij de gepensioneerden van de toekomst. Zij moeten het doen met een kwart minder pensioen. Er zijn dus veel zorgen over de dag van morgen door dit kabinet. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel in een noodtempo door de Kamer gejaagd, en dat maakt dat er onvoldoende ruimte is geweest voor het zorgvuldig kijken naar op het spel staande belangen. De vele kritische kanttekeningen van deskundigen en oproepen van werknemers worden genegeerd.

En dan is er nog het wetsvoorstel 33672, over de pensioen-aanvullingsregelingen. Met verbazing constateert de fractie van 50PLUS dat het wetgevingstraject zeer onzorgvuldig is geweest. Niemand wil deze wet, behalve een werkgroep van de Stichting van de Arbeid als uitwerking van een onderdeel van het sociaal akkoord, met het kabinet als doorgeefluik. Inhoudelijk klopt het niet, het kost 1 miljoen aan uitvoeringskosten en het levert de pensioenopbouwers niets. Wij zullen daarom tegen beide voorstellen stemmen, want wij zijn ernstig teleurgesteld in deze gang van zaken.

De voorzitter:

Dank u wel. Er heeft zich verder niemand gemeld voor een stemverklaring vooraf, dus we gaan stemmen.

In stemming komt het amendement-Klaver (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.