Motie sociaal domein

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 13 juni 2013, 2:05.

Bas van 't Wout (VVD) en Vera Bergkamp (D66) hebben de regering vandaag verzocht om de middelen voor gemeenten ten behoeve van werk, zorg en jeugdbeleid zonder beperkingen over te hevelen naar het gemeentefonds. Zij dienden onderstaande motie in.

------------------------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de besteding van middelen cruciaal is voor het kunnen organiseren van slimme verbindingen tussen beleidsterreinen en maatwerkoplossingen,

van mening, dat er daarom geen schotten geplaatst moeten worden binnen het sociale domein, en,

van mening, dat er na overgangstermijn waarbinnen de nieuwe situatie kan uitkristalliseren, gemeenten volledig vrij moeten zijn in de besteding van de beschikbare middelen,

verzoekt de regering de middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein zonder interne schotten en, na een overgangstermijn, zonder beperkingen binnen het gemeentefonds over te hevelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Bergkamp