Tweede Termijn Notaoverleg Langdurige Zorg

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 13 juni 2013, 2:05.

Spreektekst Vera Bergkamp

Tweede Termijn Notaoverleg Langdurige Zorg

13 juni 2013

Voorzitter,

D66 steunt het doel om de langdurige zorg te hervormen, zodat die ook voor toekomstige generaties toegankelijk en betaalbaar blijft. Wij zien en voelen deze verantwoordelijkheid. Echter, de plannen van de staatssecretaris zijn nog te veel systeem en te weinig mens. Er is nog te veel onzekerheid, te veel losse eindjes.

Het gaat om kwetsbare mensen. Daarom is duidelijkheid en ook zorgvuldigheid geboden.

Mijn fractie zal daarom pas een oordeel geven nadat we zicht hebben op de volgende zaken.

 • Een visie op mantelzorg, met aandacht voor de rol van de verpleegkundige. Geen verplichting, maar ondersteuning en stimulering;
 • Een alternatief voor het 10-uurscriterium PGB;
 • Een verankering van het PGB in de Zvw, kern-AWBZ en Wmo als gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura;
 • Een versteviging van de cliëntenrechten;
 • Een visie op de rol van de huisarts;
 • De invulling van het compensatiebeginsel;
 • De resultaten van de fraude- en privacytoets;
 • En een degelijk financieel overzicht.

Een hele rij nog. En deze rij is nog niet volledig.

Verder heb ik ook nog een aantal vragen.

Ik houd zorgen over de knip tussen Verzorging en Verpleging.

 • Is er nog ruimte om beide aanspraken bij elkaar te houden in de Zvw dan wel de Wmo?
 • Gaat de extra korting van 90 miljoen in 2014 bij de gemeenten van tafel?
 • Wil het kabinet concrete doelstellingen voor de aanpak van verspilling formuleren?
 • En blijven de eigen bijdrage Wmo en AWBZ in de toekomst ook via het CAK verlopen, zodat er geen onwenselijke stapeling of administratieve chaos ontstaat voor de clienten?
 • En kan de staatssecretaris mij uitleggen waarom de zwaarste groep GGZ clienten met zeer zware en levenslange problematiek zonder zicht op zelfstandig wonen naar de ZvW worden overgeheveld ipv naar de kern AWBZ. Ik zal in ieder geval het initiatief nemen voor een hoorzitting hierover;
 • En wij willen een onafhankelijke commissie die toezicht gaat houden op de grootste hervorming in de zorg in 40 jaar. Kan ik een toezegging krijgen? En dat de kamer om het half jaar een evaluatie krijgt.

Voorzitter, om meer duidelijkheid te krijgen de volgende moties.

----------------------------

(aangehouden)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de functie ‘behandeling groep’ uit de ‘kern-AWBZ’ dreigt te verdwijnen, terwijl dit kinderen met een intramurale zorgbehoefte juist in staat stelt thuis te blijven wonen;

verzoekt, de regering de functie ‘behandeling groep’ voor thuiswonende kinderen met een intramurale zorgbehoefte die levenslang zijn aangewezen op zorg in de nieuwe ’kern-AWBZ’ een plek te geven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik-Faber

----------------------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de hervorming van de langdurige zorg vraagt om een cultuuromslag bij burgers en professionals;

constaterende, dat in de Hoofdlijnenbrief Langdurige zorg de nadruk ligt op een systeemverandering, maar dat er weinig aandacht is voor het realiseren van een cultuuromslag;

verzoekt, de regering in het transitie en transformatieplan een plan op te nemen over de wijze waarop de noodzakelijke cultuuromslag in de langdurige zorg wordt vormgeven en daarbij ook aandacht te besteden aan de communicatie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

----------------------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de middelen voor de speciale vergoedingsregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zoals de WTCG, CER en aftrek specifieke zorgkosten met een fikse budgetkorting overhevelt naar de gemeenten;

verzoekt, de regering een onderzoek te laten doen naar de inkomenseffecten van het afschaffen van deze regelingen en de Kamer daar voor de wetsbehandeling over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Keijzer

----------------------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het pgb in de zorg een onmisbaar instrument is voor het waarborgen van de optimale keuzevrijheid en eigen regie van de cliënt;

constaterende, dat de verankering van het pgb in de Zorgverzekeringswet voor de aanspraak ‘thuisverpleging’ nog niet geborgd is;

verzoekt, de regering in de Zorgverzekeringswet een volwaardig pgb mogelijk te maken voor de nieuwe aanspraak ‘thuisverpleging’ en de huidige ‘MSVT’, dat gelijkwaardig is aan het pgb in de Wmo en ‘kern-AWBZ’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik Faber

Voortman