29529, nr. 15 - Amendement over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning m.b.t. aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid - Wet financiering sociale verzekeringen

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen werd op 24 juni 2004 ingediend door het Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) i. Het amendement werd naderhand ondertekend door Pieter Omtzigt (CDA) i en Frans Weekers (VVD) i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Dit amendement regelt dat de beslistermijn voor de premie-inning van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht geldt voor beschikkingen op aanvraag ingediend bij de inspecteur op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, te weten de aanvragen, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 6 (korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid) en bij de aanvraag van een teruggaaf van te veel betaalde premies. Voor de beslissing op dergelijke aanvragen geldt dus niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor een aantal specifieke beschikkingen, zoals de beschikking over het verzekerd zijn, blijft de bestaande beslistermijn van in beginsel dertien weken gelden. Ook voor de aanvragen voor een teruggaaf van teveel betaalde ziekenfondspremie geldt de beslistermijn van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Er geldt dus niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor de Ziekenfondswet is dit uitgewerkt in amendement 29 531, 10 op de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen. 1 Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening en de toelichting. Wanneer de komende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het in dit amendement toegevoegde artikellid overbodig maakt kan dat lid bij gelegenheid van de wijziging van de Awr vervallen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 juni 2004, amendement, 29529, nr. 15     KST77987
Amendement ter vervanging van nr. 11 over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning m.b.t. aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid
publicatie: 7 juli 2004
 

2.

Dossier