24760, nr. 11 - Amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten werd op 4 november 1996 ingediend door het Tweede Kamerlid Pieter Jan Biesheuvel (CDA) i. De tekst werd op 6 november 1996 gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Het nieuw voorgestelde onderdeel e van het tweede lid van artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) voorziet erin dat, evenals dat onder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet het geval is, ook als studerende worden aangemerkt studenten die aan een niet op grond van de Wet op de studiefinanciering (WSF) erkende opleiding studeren, maar wel aan de overige in de WSF genoemde voorwaarden, zoals de klokureneis, voldoen. Hiermee wordt bereikt dat ook deze groep studenten onder de werking van de Wajong valt. Aangezien de klokureneis in sommige gevallen tot onbillijkheden leidt, kan op grond van een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de hardheidsclausule van de WSF uitgevaar- digde beleidsregel voor studenten in het eindexamenjaar van een opleiding een lagere norm worden gehanteerd dan de in de WSF opgenomen klokureneis. Ook kunnen op grond van de beleidsregel stages in de avonduren in bepaalde bedrijfstakken, zoals de horeca en de verpleging, bij de beoordeling van de klokurennorm worden betrokken. Het is wenselijk om in het kader van de Wajong ook voor studenten aan een niet erkende opleiding de klokureneis nader en zonodig afwijkend te kunnen invullen, om zodoende op een eenvoudige manier de ontwikkelingen op het gebied van de klokureneis in het kader van de WSF te kunnen volgen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 6 november 1996, gewijzigd amendement, 24760, nr. 11     KST17632
Gewijzigd amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen
publicatie: 12 november 1996
 

2.

Dossier