Regeerakkoord 1986

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het ontwerpregeerakkoord van 1986 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA en VVD en vormde de basis voor het kabinet-Lubbers II i. Dit regeerakkoord telde 98 pagina's. Het beleid van Lubbers II is grotendeels de voortzetting van Lubbers I i. De focus ligt vooral op het sociaaleconomisch en financieel beleid: het creëren van banen en het terugdringen van het begrotingstekort.

1.

Sociaal-economisch

 • Het beleid van Lubbers-I doorzetten, met name wat betreft het terugdringen van het begrotingstekort.
 • Waar mogelijk deregulering en privatisering bevorderen, zoals de privatisering van het postbedrijf PTT.
 • De werkloosheid terugdringen van 700.000 werklozen in 1986 naar 500.000 in 1990.

2.

Sociaal-cultureel

 • Op het gebied van euthanasie het advies van de Raad van Staten afwachten voor wetgeving.
 • Het indienen van de Wet gelijke behandeling, om hiermee het maken van direct dan wel indirect onderscheid tussen personen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat en seksuele geaardheid te verbieden.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • De druk hoog houden op het regime in Zuid-Afrika om de apartheid te beëindigen.
 • Bestaande afspraken met de Verenigde Staten over kernwapens in Nederland voortzetten.
 • De ontwikkelingssamenwerking met Suriname pas doorzetten wanneer er stappen gezet worden richting het herstellen van de rechtstaat.
 • De defensie-uitgaven jaarlijks laten groeien met 2 procent.

4.

Klimaat en milieu

 • Proberen de diversificatie van energiebronnen te bevorderen.
 • Inzetten op het tegengaan van verspilling en subsidie geven aan ondernemingen voor het besparen van energie.
 • Het intensiveren van de aandacht voor de omvang en de ernst van het CO2-probleem.

5.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Sociale partners meer betrekken bij de creatie van sociaal-economisch beleid.
 • Inzetten op een verkleining van het ambtenaren apparaat.
 • Het bevorderen van de decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijkheden naar de provincies en gemeentes.

6.

Daadwerkelijke tekst (PDF)


Meer over